Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gospodinjstvu

OSNOVNA ŠOLA NAZARJE - RAZISKOVALNA NALOGA - POVPREČNA ...

IJ SL JI sl/en AI Osnovni namen naše naloge je bil ugotoviti, kolikšen deleţ porabe električne energije v gospodinjstvu predstavlja poraba za male gospodinjske aparate v kuhinji.

If the Vin;a script once really existed who could have ...

Pomemben niz podatkov omogo≠a domnevo, da so skoraj v vsakem gospodinjstvu nastopali predmeti z znaki ter da je veliko znakov in skupin znakov poenotenih, kot pri organizirani pisavi.

CENE ENERGENTOV, SLOVENIJA, JANUAR - JULIJ 2004 PRICES OF ...

Električna energija: Porabniška skupina Dc v gospodinjstvih je po definiciji najbli ja slovenskemu povprečnemu gospodinjstvu. Maloprodajna cena električne energije za to skupino je v januarju 2004 znašala 24 SIT/kWh.

Revizijsko poročilo o smotrnosti ravnanja z ločeno zbranimi ...

4*R AVNANJE*Z*LOČENO*ZBRANIMI*KOMUNALNIMI*ODPADKI *|*Povzetek* * * ačunsko*sodišče*je*revidiralo*smotrnost*ravnanja*z* ločeno*zbranimi*komunalnimi*odpadki*v* Republiki*Sloveniji*od*leta*2005*do*konca*leta*2007 *na*Ministrstvu*za*okolje*in*prostor*in*pri*šestih* izvajalcih*gospodarske*javne ...

LIVE THE AIR

Takšno 35% znižanje emisije hrupa v gospodinjstvu v primerjavi z običajnimi kuhinjskimi napami, je tako, kot bi primerjali zelo hru-pno pisarniško okolje, kjer več ljudi govori naenkrat, z prijetnim klepetom dveh oseb v čitalnici.

Varčujem z elektriko – varujem okolje Ste vedeli, da 684 ...

Trenutne napovedi kažejo, da bo do leta 2030 poraba električne energije poskočila za polovico, zato se moramo že danes naučiti varčevati z njo. Odstotkovna porazdelitev porabe električne energije v gospodinjstvu

POPIS PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ V REPUBLIKI ...

Ko popisovalec ugotovi osnovne podatke, mora za vsako stanovanje/gospodinjstvo, ki ga popisuje, najprej pripraviti: • prazen Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO rednega predizpisa (izjemoma tudi POM/GO dræavne rezerve); • prazen Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2 rednega predizpisa v stavbi, v ...

PROCES NAKUPNEGA ODLOČANJA PRI AVTOMOBILU V GOSPODINJSTVU

IZJAVA Študentka Alenka Jovan izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom dr. Danijela Starmana in dovolim objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

RAVNANJE Z BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIMI ODPADKI V GOSPODINJSTVU

RAVNANJE Z BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIMI ODPADKI V GOSPODINJSTVU Biološko razgradljivi odpadki v gospodinjstvu nastaja-jo predvsem na dveh lokacijah: •*v*kuhinji* (odpadki,*ki*nastanejo*pri*pripravi*hrane); •*na*vrtu*in*v*okolici*hiše* (listje,*trava,*plevel,*odmrle*ra-stline;*odpadki,*ki ...

DIGITALNA TELEVIZIJA V NAŠEM GOSPODINJSTVU

Raziskovalna naloga: Digitalna televizija v našem gospodinjstvu 4 POVEZETEK Televizija igra danes pomembno vlogo v našem vsakdanjem ţivljenju in mnogi si teţko predstavljajo ţivljenje brez nje.