Sputtr.com | Alternative Search Engine

Grupach

STAN ZDROWIA JAMY USTNEJ U NOSICIELI WIRUSA HIV ORAL CAVITY ...

Średnie liczby PUW i jej składowe w trzech grupach badanych T a b l e 1.

Ocena spożycia mleka oraz produktów mlecznych i jego ...

Częstość objawów nietolerancji laktozy była największa w grupach dzieci ograniczających spożycie słodkiego mleka lub niespożywających mleka wcale z powodu obserwowanych po jego konsumpcji dolegliwości ...

ORIGINAL PAPERS

Po tygodniu treningu zmierzono skurczowe ci− śnienie krwi itętno we wszystkich grupach. Zmiany wywołane podaniem resveratrolu masy ciała, glukozy we krwi, ...

Response of rats with alloxan-induced diabetes to diet ...

Zmiany przyrostu masy ciała szczurów w poszczególnych grupach (n = 5 w kadej grupie, ±SE, * P< 0,05 w stosunku do grupy kontrolnej) 0 5 10 15 20 25 30 35 40

ALKOHOLIZM I NARKOMANIA A MAKRO- I MIKROPIERWIASTKI W ...

Autorzy wnio-skowali st¹d, ¿e w obu grupach nie obserwuje siê nieprawid³owego pobierania wap-nia z ¿ywnoœci¹ (14). Analogiczne, ...

Ocena aktywnoúci enzymÛw proteolitycznych oraz CRP u ...

Rycina 4 StŒ¿enia katepsyny B przed i po zabiegu w 3 grupach. Cathepsin B concentrations before and after procedure in 3 groups. 15,39 8,05 12,24 16,22 8,72 13,74 0 5 10 15 20 25 Grupa1 Grupa2 Grupa3 CRP Rycina 6 StŒ¿enia CRP przed i po zabiegu w 3 grupach.

Przydatność techniki laparoskopowej w leczeniu ostrego ...

W obu badanych grupach średnie wartości CRP przed zabiegiem nie różniły się znamiennie statystycz-nie i wynosiły w grupie I - 1,36±0,78 mg/dl i w grupie II - 1,49±0,84 mg/dl.

Choroba scheuermanna - problem diagnostyczny i leczniczy w ...

Celem pracy była ocena częstotliwości występowania choroby Scheuermanna w ró żnych grupach wiekowych w śród dzieci z ple cami okr ągłymi leczonych w poradni rehabilitacyjnej i ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Dzieci ęcego w Olsztynie (WSSD)

SAMOOCENA MASY CIA£A I ODCHUDZANIE SIÊ M£ODZIE¯Y W ...

W latach 1994-2002 zwiêksza³ siê odsetek uwa¿aj¹cych siê za zbyt grubych u 15-letnich ch³opców i we wszystkich grupach wieku u dziewcz¹t.

Nautical Terms Translated to Polish

... przypowierzchniowa Group-flashing light Blyskotliwe swiatlo podawane grupami Group-occulting light Swiatlo przerywane w grupach Gunwale okreznica ...