Sputtr.com | Alternative Search Engine

Grupeve

ISRAEL and ALBANIA

Shkembimet e parashikuara ne kete Marreveshje, ve anerisht shkembimet e artisteve dhe grupeve artistike, do te realizohen mbi bazen e reciprocit tit. Vol. 1902, 1-32418

Swiss Project for Horticultural Promotion - Kosovo (SPHP-K)

Qe nga gjysma e vitit, Projekti mundësoi themelimin e grupeve jo formale për dy sektor - prodhuesit luleve dhe bimëve dekorative dhe pronaret e serrave - me qellim te bashkëpunimit për avancimin e sektorit te tyre - dhe deri me tani me rezultate inkurajuese.

Hulumtim kërkimor mbi nivelin e Dhunës në Baza Gjinore në ...

Përgatitur nga Nicole Farnsworth për Rrjetin e Grupeve të Grave të Kosovës Me asistentet: Adelina Berisha, Mimoza Gashi, Dafina Beqiri, Remzije Asllani, në bashkëpunim të afërt me Koalicionin Kosovar kundër Dhunës në Familje dhe Dhunës Seksuale Përkthyer nga: Berat Bejtullahu, Agon ...

Ka pasur disa raporte për keqpërdorime shoqërore ose ...

MAQEDONIA Kushtetuta dhe Ligji i vitit 2007 për statusin ligjor të kishave, bashkësive dhe grupeve fetare e mundësojnë lirinë e besimit fetar, ndërsa ligjet dhe politikat tjera kanë kontribuar në praktikimin e lirë të besimit fetar, marrë në përgjithësi.

SECOND REPORT SUBMITTED BY ALBANIA PURSUANT TO ARTICLE 25 ...

Përvoja ka treguar se është e vështirë të japësh një përkufizim që të mbulojë të gjitha kategoritë e minoriteteve për shkak të larmisë së madhe të grupeve minoritare dhe vështirësisë për ti klasifikuar në mënyrë homogjene.

TEMA 1 HYRJE NE SJELLJEN KONSUMATORE

Segmentimi i tregut: hap i strategjise Mkg = Proces i identifikimit te grupeve homogjene qe sillen ne menyre te ndryshme nga njeri tjetri. •Identifikimi i segmenteve •Adresimi sipas nevojave te segmenteve te ndryshme te tregut, e cila eshte me kosto por e sukseseshme.

ZYRA E BANKES BOTERORE, Tiranë Thirrje për Projekte në ...

Objektivi i Granteve të Vogla për vitin 2004 përqëndrohet në fuqizimin e angazhimit qytetar të grupeve të mënjanuara dhe të rrezikuara të popullsisë për t'u përfaqësuar edhe ato në proceset e zhvillimit.

UDHËZIME OPERACIONALE PËR HARTUESIT E KURRIKULUMIT

2 Parathënie Kjo pako Udhëzimesh Operacionale për Hartuesit e Kurrikulumit (UOHK) iu adresohet Koordinatorëve, Zëvendës Koordinatorëve si dhe Anëtarëve të Grupeve Punuese (GP) për

Raporti i Konsoliduar mbi Komunitetet dhe Kthimet

Mbledhjet e Grupeve Komunale Punuese dhe të Nën Grupeve Punuese GKP-es i Mitrovicës u takua më 1 qershor dhe përfshiu pjesëmarrjen e RAE-ve për herë të parë për më shumë se një vit diskutimesh.