Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gulmkerdis

mwvave pnevmoniis marTvis gaidlaini

• bavSvebSi, romlebTac aReniSnebaT pnevmoniis kardinaluri niSnebi da romelTa zogadi mdgomareoba ar aris mZime, gulmkerdis rentgenograma ar unda gakeTdes rutinulad. • gulmkerdis rentgenografia unda Catardes im SemTxvevaSi, ...

stabiluri stenokardia

4 I. definicia, etiologia, epidemiologia, risk-faqtorebi stenokardia (Angina pectoris) _ miokardiumis iSemiiT gamowveuli klinikuri sindromia, xasiaTdeba tkiviliT an diskomfortiT gulmkerdis areSi, mkerdis Zvlis ukan, iradiaciiT qveda ybaSi, mxarSi, zurgSi, epigastriumSi an xelSi. mizezi: gulis ...

klinikuri mdgomareobis marTvis saxelmwifo standarti

2 stabiluri stenokardia (pirveladi jandacvis eqimebisTvis) I. definicia stenokardia (Angina pectoris) _ miokardiumis iSemiiT gamowveuli klinikuri sindromia, xasiaTdeba tkiviliT an diskomfortiT gulmkerdis areSi, mkerdis Zvlis ukan, iradiaciiT qveda ybaSi, mxarSi, zurgSi, epigastriumSi an xelSi ...

axalSobilTa respiratoruli distres sindromi

3 axalSobilTa respiratoruli distres sindromi 1. definicia, sinonimebi, terminologia: definicia respiratoruli distres sindromi upiratesad dRenaklul bavSvTa paTologiaa, romelic gamowveulia surfaqtantis deficitiT. axasiaTebs klinikurad _ taqipnoe, gulmkerdis retraqcia, cianozi da eqspiraciuli ...

tomanis tuberkulozi SemTxvevaTa gamovlena, mkurnaloba da ...

12.ramdenad sandoa gulmkerdis rentgenografiuli kvleva r. kopaka da n. boki.....63 13. ra SedarebiTi upiratesobebi aqvs gulmkerdis rentgenografiasa da nacxis ...

saqme #11 1 oqtomberi, 2008 weli

j -m d. j-s xelidan gamostaca dana da SurisZiebis motiviT, ganzrax mokvlis mizniT, d. j-s gulmkerdis ukana zedapirze, marjvniv miayena 4-5 sm-iani nakveT-naCxvleti Wriloba, ...

gulis ukmarisobis mkurnalobis klinikuri praqtikis ...

kvlevis damatebiTi informatiuli testebia: - samkurnalo saSualebebis skriningi; - gulis enzimebis donis gansazRvra (Tu gulmkerdis areSi tkivilis an mgomareobis gauaresebis, ...

zogi ram miokardiumis infarqtis Sesaxeb

... - diskomforti kuWis areSi. es simptomebi SeiZleba adamians aReniSnebodes sxeulis zeda nawilSi, gulmkerdis an kisris areSi, saxsrebSi, zurgis zeda nawilSi, ...

gadaudebeli samedicino daxmarebis swavlebis programa eqimebisTvis

gadaudebeli samedicino daxmarebis eqimma unda icodes: ●Semdegi sindromebis gansazRvra: tkivili gulmkerdis areSi, mwvave koronaruli sindromi ...

tomanis tuberkulozi

12. ramdenad sandoa gulmkerdis rentgenografiuli kvleva r. kopaka da n. boki.....63 13. ra SedarebiTi upiratesobebi aqvs gulmkerdis rentgenografiasa da nacxis gamokvlevas (nacxis mikroskopiuli kvleva da kultura) tuberkulozis axali SemTxvevebis ...