Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gverditi

medikamentozuri mkurnaloba

MTX-ze myofi bavSvebis umravlesobas Zalian cota gverdiTi efeqtebi aqvT. esenia gulisreva da kuWis gaRizianeba. es SeiZleba mogvardes preparatis RamiT miRebis meSveobiT. am garTulebebis Tavidan asacileblad iniSneba agreTve vitamini - foliumis mJava. zogjer gverdiTi efeqtebis SemcirebisaTvis ...

rezistentuli tuberkulozis

37 danarTi 5. gverdiTi movlenebi da maTi marTva gulisreva da Rebineba SesaZlo gamomwvevi: PAS, eTio/poTionamidi, klofazimini, H, E, Z. gulisreva da Rebineba xSiria mkurnalobis pirveli ramodenime kviris dros da mcirdeba Sesabamisi Terapiis fonze. gulisreva da Rebineba qreba gamomwvevi medikamentis miRebis ...

ra aris aiv?

Tu gadawyvetilia iseTi preparatis miReba, romelsac Tundac mcire albaToba gaaCnia saSiSi gverdiTi moqmedebisa, aucilebelia im simptomebis codna, romlebic yuradRebas saWiroebs. simptomebis Semcireba aseve SesaZlebelia specialuri profilaqtikuri RonisZiebebiT. wamlis miRebamde mkurnal eqimTan erTad saWiroa ...

yvelaferi iciT aiv-infeqcia/Sidsi-s Sesaxeb? aiv ...

Terapiis gverdiTi efeqtebi nebismieri virus-sawinaaRmdego preparats SeiZleba hqondes gverdiTi moqmedeba da es marTebulia absoluturad yvela wamlis SemTxvevaSi. yvelaferi individualuria da Tuki preparatis instruqciaSi Cven gvxvdeba gverdiTi efeqtebis didi nusxa, es sulac ar niSnavs, rom aucilebelia ...

imunizacia da misi ZiriTadi principebi

***** _unda gakeTdes, Tu ukanaskneli vaqcinaciidan 5 welze metia gasuli (damatebiTi vaqcinacia ar aris saWiro _ SesaZloa, gverdiTi movlenebi gamoiwvios).

gamoyenebis instruqcia

ZiriTadad, aRiniSneba kuW-nawlavis traqtis mxrivi gverdiTi movlenebi. mozrdilebSi gverdiTi movlenebi vlindeba mxolod dozis gadaWarbebisas. kuW-nawlavis traqti: diarea, gulisreva, Rebineba, tkivili mucelSi. cns: Tavis tkivili, hiperkinezi, gaRizianebadoba, uZiloba. zogadi: daRliloba, temperatures ...

wamlis alergia

4 daviT Telias klinikuri leqciebis cikli wamlis alergia cxrili #1 wamlis gverdiTi reaqciebis klasifikacia ne bis mi er ada mi an Si mo sa lod ne li re aq ci e bi

klinikuri praqtikis erovnuli rekomendacia

cxrili #2 pirveli rigis tubsawinaaRmdego medikamentebis dozebi da gverdiTi movlenebi pirveli rigis medikamentebi rekomendebu li dRiuri doza gverdiTi movlena izoniazidi 5 mg/kg periferuli neiropaTia, siyviTle, fsiqiuri aSlilobis simptomebi, hipermgrZnobeloba (cxeleba an gamonayari kanze) rifampicini 10 mg/kg siyviTle ...

bexCeTis daavadeba

SesaZloa, aRiniSnos zomieri anemia da leikocitozi. am gamokvlevebis gameoreba saWiro ar aris, Tu pacients ar utardeba monitorireba daavadebis aqtiurobis, an medikamentebis gverdiTi moqmedebis gansazRvris mizniT.

dasabuTebuli [faqtebze dafuZnebuli] medicina :

Samuel, Link, et al. gaanalizes da Seafases aSS sakvebisa da samkurnalo saSualebebis saagentosaTvis (FDA) 1995-1997 wlebSi miwodebulia informacia ma huangis SesaZlo toqsiuri gavleniT gamowveuli 926 gverdiTi efeqtis Sesaxeb. gamovlinda 37 pacienti, romelTa mier ma huangis gamoyeneba dakavSirebuli iyo ...