Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gzasi

`dedamiwa, ca da mTeli kosmosi didi da brwyinvale wignia ...

... ise krimanWulic zogjer erTpirovnulia. martod darCenili axalgazrda krimanWulobda tyeSi, yanaSi da gzaSi. krimanWuls iwvevda martooba da SiSi. krimanWu-lobda ...

საქართველოს

... miiRo mcire raodenobiT. diliT ramdenjerme aRebina da pirnaReb masaSi iyo yavisferi minarevi. hospitalSi miyvanamde gzaSi Zlier dasustda da igi mamam xelSi ayvanili Semoiyvana.

arqimandriti qerubimi

... sabuTi yvela momlocvelisTvis. mivdiodi da ver vZRe-bodi Tvaluwvdeneli, xSiri tyeebisa da ankara nakadu-lebis WvretiT. mouTmeneli survili dameufla, rac SeiZleboda meti gamego am wminda adgilis Sesaxeb _ ase rom maRelvebda, ase rom mizidavda bavSvobis asakidan. monazvnebi, romlebic gzaSi mxvdebodnen ...

აკადემიური წერის ...

... afarToebdes. dasaSvebia ukve arsebuli gadawyvetis axali dasabuTeba. am dros siaxle vlindeba swored daskvnisken mimaval gzaSi. ...

Cemi samSoblo

... uzomod Seyvarebulebi. es siy-varuli ki maT CvenTvis gaRebuli siTbosa da yuradRebisaTvis daim-saxures. lika oqropiriZe_16 wlis "xuTSabaTi 2 oqtomberi, liderTa qse-lis wevrebi baTumSi gasamg-zavreblad Se-vikribeT, yve-las gvixaroda am lamaz da gasaocar qalaq-Si wasvla, zogi pirveladac mivemgzavre-bodiT. gzaSi ...