Sputtr.com | Alternative Search Engine

Halkla

MARMARA UNIVERSITY ‐ Facultyof Communication Halkla ...

TAL Compulsory 2 0 0 2 Prerequisite Course Lecturer E‐mail Phone Teaching Assistant(s) E‐mail Course Objectives 1. 2. 2008‐2009 Spring Semester

MARMARA UNIVERSITY Faculty of Communication Halkla lişkiler ...

TAL Elective 2 2 Prerequisite Course Lecturer E-mail Phone Teaching Assistant(s) E-mail Course Objectives 1. 2. 3. emelkarayel@marmara.edu.tr Asst.Rafet Aykut Akay Dr. Emel KARAYEL BİLBİL Textbooks and/or Travel and Tourism Public Relations: An Introductory Guide for Hospitality Managers ...

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMA ARACI OLARAK HALKLA ...

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009, 7(2), 237-İletişim 2003/18 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMA ARACI OLARAK HALKLA İLİŞKİLERE MASLOW'UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ PENCERESİNDEN BAKMAK Kazım Özkan ERTÜRK 1 Cüneyt Miray KIYAK 2 ÖZET Örgüt ile kamuları (hedef kitle ...

THE PRACTICE OF PR IN THE PUBLIC SECTOR, THE CASE OF TURKISH ...

KAMU SEKT–RƒNDE HALKLA ÜLÜÞKÜLER UYGULAMALARI TƒRK HAVAYOLLARI –RNEÚÜ : ELEÞTÜREL DEÚERLENDÜRME G velioÛlu, Recep Y ksek Lisans, Medya ve K lt rel ‡alÝßmalar

REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF ...

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ Tel: (312) 212 13 36 Santral: (312) 204 60 00 Faks: (312) 212 23 53 E-posta: hmbasin@hazine.gov.tr Adres: İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek/Ankara

Halkla * li * kiler Eti * inde Öne Çõkan Modellerin Etik ...

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006 1 Halkla * li * kiler Eti * inde Öne Çõkan Modellerin Etik Sistemler Açõsõndan De * erlendirilmesi * dil SAYIMER 1 Kocaeli Üniversitesi * leti * im Fakültesi Giri * Yüz yõllõk geçmi*i olan modern halkla ili*kiler mesle*i ileti*im ...

Halkla * li * kiler Eti * ine Tarihsel Bir Bakõ * : Amerika ...

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006 1 Halkla * li * kiler Eti * ine Tarihsel Bir Bakõ * : Amerika'nõn Ö * rettikleri ve Türkiye'de Ya * ananlar Esra * lkay KELO * LU- ** LER 1 Selçuk Üniversitesi * leti * im Fakültesi Özet Halkla ili*kilerin günümüzdeki biçimiyle geli ...

2191307 Mimarl1k/ Architecture SAY 5 201.472 2191417 0ç ...

... Yaz1l1m Mühendisli˜i/ Software Engineering SAY 5 264.691 0leti_im Fakültesi/ Faculty of Communication 2191152 Halkla 0li_kiler ve Reklamc1l1k/ Public Relations and Advertising SÖZ 8 253.196 2191238 Medya ve 0leti_im/ Media and Communication SÖZ 8 * Güzel Sanatlar ve Tasar1m ...

Ç * FT ANADAL PROGRAMLARI/ DOUBLE MAJOR PROGRAMME

... Uluslararasõ * li * kiler ve A.B./ International Relations and EU X X X X X X X X Lojistik Yönetimi/ Logistics Management X X X X X X X X Halkla * li * kiler ve Reklamcõlõk/ Public Relations and Advertising X X X X X X X Medya ve * leti * im/ Media and Communication X X X X X X X Matematik/ Mathematics X X X X X X X X Psikoloji ...

r"r$uL v$ titiA$rARA il-t$riru l.iiruaxcn

q) Genel I(urul'da yaprlacak torensel faaliyetler iqin gelen yerli ve yabancr konuklann; kargrianmast, localardaki oturma dtizeninin sa$anmasr ve ufurlanmast, Dtg Iligkiler ve Protokol Mi.idiirltifitiniin koordinesinde, Parlamenter Hizmet]eri Miidtirliifiti ve Basrn ve Halkla iliqkiier Mtdiirlti ...