Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hartija

Registar za hartije od vrednosti u Srbiji me|u najmodernijim ...

38 CENTRALNIREGIST ARHoV Intervju / Interview Vida Uzelac Direktor Vida Uzelac CEO C entralni registar, depo i kliring hartija od vrednos-ti Srbije u Jugoisto~noj Evropi, ali i uop{te u Evropi, po~eo je da se razvija me|u poslednjima, ali je danas po modernoj opremi, sistemu rada i tehni-ci, kao ...

UGOVOR O POSREDOVANJU U TRGOVINI HARTIJAMA OD VREDNOSTI

Banka se obavezuje da za potrebe Klijenta obavlja sledeće poslove:-izvröi proveru vlasniötva u Centralnom registru hartija od vrednosti;-da izvröava naloge za kupovinu i/ili prodaju hartija od vrednosti;-pisanim putem obavesti Klijenta u slučaju neslaganja naloga sa podacima u Centralnom registru ...

ja 17.02.200 - Toneri Bul. Part.Odredi br.111 Skopje/Tel ...

Toneri Bul. Part.Odredi br.111 Skopje/Tel./faks:02-3061 192 e-mail: prodazba@omnia.com.mk www.omnia.com.mk tro{en materijal - toneri, riboni, hartija 17.02.2005 RIBONI EPSON EURO HP TONERI EURO 7753 EPSON LQ-570 orig./neorig 6,2/3.5 92274A Toner HP 4L,4P (3500 str.) 73

Na osnovu Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih ...

Na osnovu Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata "Službeni glasnik RS", br

SHAREHOLDERS WHO OWNED MORE THAN 5% OF EACH CLASS OF SECURITIES

... 12,44mkfkar101010ordinary shares fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na makedonija 100,00mkbeli120010priority cumulative shares 04053222 akcionersko drustvo za proektiranje i proizvodstvo na elektricni proizvodi i oprema "rade koncar-aparatna 04053460 holding drustvo za proizvodstvo na hartija i ...

STATUTE of CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING HOUSE ...

CSD shall operate under the following name: Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti akcionarsko društvo (Central Securities Depository and Clearing House – a joint

Pravila poslovanja BDD - ovlašćene banke 2006

A) Naloge za prenos hartija od vrednosti daju svi klijenti Kastodi banke, bez obzira na vrstu računa hartija od vrednosti na koji im je evidentirana imovina.

ZAKON

ZAKON O TR IŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2006) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se: 1) uslovi i postupak izdavanja hartija od vrednosti; 2) trgovina hartijama od vrednosti na organizovanom tr ištu ...

anja (Road to Europe – Program of Accounting Reform and ...

CESRfin Komitet evropskih regulatora hartija od vrijednosti - Operativna grupa za finansijsko izvještavanje (Committee of European Securities Regulators – Operational Group on Financial Reporting)

Cenovnik potrosnog mat. za reciklazu

... ZA HP-3005 VISOKE CVRSTOCE HP-2015 VISOKE CVRSTOCE FOLIJA ZA KOLOR HP-1600/2600 VISOKE CVRSTOCE POTISNI VALJAK ZA KOLOR HP-1600/2600 EKSTRA SOFT PAPIR ZA PLOTERE U ROLNI 0,30x50 0,42x50 0,62x50 0,914x50 1,067x50 KANCELARIJSKI MATERIJAL Fotokopirni papir A4 Fotokopirni papir A3 Tabulir 1+0 Tabulir 1+1 Hartija A3 VK ...