Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hartimit

Analizë mbi procesin e hartimit të Buxhetit dhe menaxhimin ...

Analizë mbi procesin e hartimit të Buxhetit dhe menaxhimin e parasë publike 2 Personeli: Ismet KRYEZIU - Drejtor ekzekutiv email: ikryeziu@kdi-kosova.org

PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS ...

Në bazë të kësaj rregullore: të gjithë personat e angazhuar në hartimin ose shqyrtimin e një projektligji, akti nënligjor, ose amandamentimin e kërkuar, duhet që në çdo fazë të hartimit të veprojnë me profesionalizëm për të siguruar që dokumenti i tillë në mes tjerash: ...

Ky manuali u pergatit nga Instituti i Kerkimeve Urbane me ...

Manual per Sherbimin e Prokurimeve Publike Pervoja e grumbulluar ne periudhen 1993 - 1995 dhe mangesite e akteve ne fuqi, shtruan nevojen e rishikimit te plote te tyre dhe hartimit te nje ligji organik per prokurimet publike.

UDHËZIME OPERACIONALE PËR HARTUESIT E KURRIKULUMIT

• Instrumentet që nevojiten përgjatë procesit të hartimit. Duke pasur parasysh rolin procedural të tyre, Udhëzimet nuk kanë për qëllim të mbulojnë

THE LEGISLATIVE PROCESS IN KOSOVO

Shënim i Zbatuesit Hapat dhe Afatet përgjatë Procesit të Hartimit Hapat dhe afatet e mëposhtme aplikohen në procesin e hartimit: 1) Grupi Punues Ministrorë (GPM) e përgatit draftin e parë të projektligjit.

Marrëdhëniet mes pushtetit qendror dhe lokal

Marrëdhëniet mes pushtetit qendror dhe lokal Aktet komunale Vlerësim i resurseve komunale, miratimit të akteve komunale dhe bashkëpunimit mes autoriteteve të nivelit qendror dhe lokal gjatë fazës së hartimit, miratimit dhe shqyrtimit të akteve komunale.

Strategjia kombëtare e shkencës, teknologjisë dhe ...

Procesi i hartimit të kësaj strategjie është koordinuar nga Departamenti i Koordinimit të Strategjive dhe Bashkërendimit të Ndihmës se Huaj (DEBASKON) pranë Këshillit të Ministrave dhe hartimi i saj është bërë i mundur në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencës (MASH) ...

Planifikimi i territorit - Nga ligji në reformë

Megjithatë, sikurse edhe ekspertët juristë të Drejtorisë së Kodifikimit në Ministrinë e Drejtësisë kanë sugjeruar gjatë procesit të hartimit të 3 rregulloreve bazë, duhet të vlerësohen për përdorim edhe teknika të tjera, si: interpretimi i duhur i ligjit të territorit, interpretimi ...

PËR HARTIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE KAPITALE (PIK)

Legjislacioni i hartimit të buxhetit afatmesëm zhvillon analizën kosto/përfi tim bazuar në kostot marxhinale e cila do të llogaritet si diferencë e kostos së plotë 2 Kjo analizë është parashikuar si element i vlerësimit të projekteve kapitale gjatë hartimit të buxhetit afatmesëm

Në bazë të nenit 16 të Ligjit mbi provimin e judicatures ...

HARTIMI I KUSHTETUTËS DHE I LIGJEVE-KLINIKAT PËRKUSHTETUTË DHE LIGJE 1. Kuptimi i hartimit të kushtetutës dhe të ligjeve; 2. Parimet e hartimit të Kushtetutës dhe të ligjeve;