Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hastalarda

KALP PİLİ OLAN HASTALARDA ELEKTROKOTER SEÇİMİ ...

GENEL ÜROLOJİ/ General Urology 580 Türk Üroloji Dergisi: 31 (4): 580-584, 2005 KALP PİLİ OLAN HASTALARDA ELEKTROKOTER SEÇİMİ ELECTROCAUTERY SELECTION IN PATIENTS WITH CARDIAC PACEMAKER İbrahim YILDIRIM ...

SEL İ M PROSTAT H İ PERPLAZ İ L İ HASTALARDA S E LEKT İ ...

selİm prostat hİperplazİlİ hastalarda selektİf alfa-1 reseptÖr blokerlerİnİn serum total ve serbest prostat spesİfİk antİjen (psa) dÜzeyİ İle serbest/total psa orani

Mide Karsinomal›Hastalarda Mikroskopik Rezeksiyon S›n›r ...

ünümüzde mide karsinomas›nda kür flans› sa¤la-yabilecek tek tedavi yöntemi geride makroskopik ve mikroskopik hastal›k b›rakmayacak flekilde yap›lan (R0) rezeksiyondur.

04-Tip II Diabetik

Tip II Diabetik Hastalarda Kan Şekeri Kontrolü İle Psikiyatrik Bozukluklar›n İlişkisi 04-Tip II Diabetik

Ö Ğ RENC İ LER İ N NÖROLOJ İ K HASTALARDA SAPTADIKLARI ...

Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, 2004 ÖĞRENCİLERİN NÖROLOJİK HASTALARDA SAPTADIKLARI

Major Depresyon Tanýsý Alan Hastalarda Somatik Belirtilerin ...

153 Major Depresyon Tanýsý Alan Hastalarda Somatik Belirtilerin Yoðunluðunun Ýntihar Düþüncesi, Davranýþý ve Niyetine Etkisi Ozan Pazvantoðlu 1, Tuncer Okay 2, Nesrin Dilbaz 3, Cem Þengül 1, Göksel Bayam 2 ARAÞTIRMA 1 Dr., 2 Uz. Dr., 3 Doç. Dr., Ankara Numune Eðitim ve ...

9 HEPATø T B Vø RÜSÜNE BAö LI (HBV) KRONø K AKTø F ...

ege tÕp dergisi 43(1) : 9 – 13 , 2004 9 hepatøt b vørÜsÜne baöli (hbv) kronøk aktøf hepatøt ve søroz sÜrecøndekø hastalarda kemøk metaboløzmasi deöøùøkløklerø

¯nmeli Hastalarda Risk Faktörleri ve Fonksiyonel ¯yile˙me ...

Yeni Tp Dergisi 2009;26: 37-41 37 Orijinal makale ¯nmeli Hastalarda Risk Faktörleri ve Fonksiyonel ¯yile˙me Üzerine Etkileri Saime AY 1, ˘ebnem KOLDA˘ DOˆAN 1, Deniz EVC¯K 1 1 Ufuk Üniversitesi Tp Fakültesi Fiziksel Tp ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, ANKARA ÖZET ¯lk kez ...

Bipolar Hastalarda Ataklar Aras› Dönemde Tedavi ve Gidiş ...

111 Bipolar Hastalarda Ataklar Aras› Dönemde Tedavi ve Gidiş İlişkisi Dr. Suzan KARA ÖZER *, Dr. Aylin ULUŞAHİN **, Dr. Elif KABAKÇI *** * Uzm., **Doç., ***Klinik Psikolog, Hacettepe Ü.

SEREBRAL İNFARKTA BAĞLI AFAZİ GELİŞEN HASTALARDA Tc-99mm ...

SEREBRAL İNFARKTA BAĞLI AFAZİ GELİŞEN HASTALARDA Tc-99mm HMPAO BEYİN SPECT BRAIN SPECT IN PATIENTS WITH APHASIA DUE TO CEREBRAL INFARKT ÖZET Bu çalışmada serebral infarkta bağlı olarak afazi gelişen hastalarda Beyin SPECT'inin iskemik strokun akut ve subakut dönemindeki tanı ...