Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hectsbc

t,hfkb'bc

... thb7 uekohatkfl vbt-otkc7 rdkfd cfcjt,f-ufqdb't, ekb vtat lf thb7 uekohatkfl vbt-otkc7 rdkfd cfcjt,f-ufqdb't, ekb vtat lf thb7 uekohatkfl vbt-otkc7 rdkfd cfcjt,f-ufqdb't, ekb vtat lf thb7 uekohatkfl vbt-otkc7 rdkfd cfcjt,f-ufqdb't, ekb vtat lf thb7 uekohatkfl vbt-ylj sfdbcc vjvfdfkcf7 lblbc hectsbc ...

ofbrbs[t lf c[dt,cfw

... itcf'kt,tkbf7 hjv uefy-nfyfvjc wb[tib se fhf7 hjvtkbvt vcufdc lfotct-,ekt,fib fqvjxlyty7 fvb-njv fh fhct,j,c fdfynb-ehf ~gjkbnbrehb7 trj-yjvbrehb7 cfv[tlhj se c[df cf[bc'7 hjvtkcfw tct-yb [tkc fh vjfothty8 fvfc obyfs gfhkfvtynbc ljytpt ofvjbo.tc xhlbkj-ts rfdrfcbbc htcge,kbrt,sfy7 hectsbc udthlbc fdkbs7 ...

`sofeli Ronieria, Tu kaci gonieria~

... gjpbwbbcsdbc cfvbnc ufy-cfresht,ekj,fc vbfybzt,c lf cfvjvfdkjl bc rbltd eahj lbl vybidytkj,fc itb.tyc+ c[df cbn'dt,bs hjv dsmdfs= yfnj-c kbcf,jyehb lqbc otchbub lf vbcb bvgktvtynfwbf= hjujhw xfyc= ifdb pqdbcf lf rfdrfcbbc fepbc eahj afhsj cbdhwtpt bmjybt,c ufdktyfc+ se kbcf,jybc cfvbnb yfnj-hectsbc lbf- ...

3c[df cfmfhsdtkj fm fhbc=884

... vjcfpht,fc yjt ;jhlfyb-fc lbcoekb mhbcnbyt afqfdf udbpb-fht,c8 bub ths-thsbf bv [es j]f[c ijhbc7 dbcfw fv cfrbs[bc vjudfht-,fib ufhrdtekb cbn.df tsmvbc8 mhbcnbyt afqfdf5 ~cnbkb lf-wekbf' 3behblbekfl ifnj % j]f[c tresdybc8 tc vjabmht,ekb b.j bvbcsdbc7 hjv hectsvf fh vjbs[jdjc ifnj8 rbltdfw b.dyty hectsbc ...

BHFYC FMDC JHB CF[BC ,FKBCNBREHB HFRTNF7 HJVTKCFW IF/ F,FCBC ...

OKBC !) - @% LTRTV,THB 1 %! ~()(` 21 GJKBNJKJUBC SDFKBS hecekb cfbyajhvfwbj o.fhjt,bc wyj,bs7 hectsbc cfv[tlhj ’fkt,b bhfyib jvbcfsdbc vpfl.jayfib

GEORGIAN MEDICAL NEWS

"Georgian Medical News" it y dfybkbf cfvtlbwbyj byajhvfwbbc cfthsfijhbcj cbcntvf "MEDLINE" _ib , hjvtkbw ofhvjflutyc vcjakbjc cfvtlbwbyj cfvtwybthj kbnthfnehbc wtynhfkeh tktmnhjyek vjyfwtvsf,fpfc . byf[t,f fii_bc rjyuhtcbc ,b,kbjstrbc ajylt,ib\ itcekbf hectsbc atlthfwbbc cf[tkvobaj wtynhfkehb cfvtwybthj ...

EORGIAN EDICAL EWS

"Georgian Medical News" it y dfybkbf cfvtlbwbyj byajhvfwbbc cfthsfijhbcj cbcntvf "MEDLINE" _ib , hjvtkbw ofhvjflutyc vcjakbjc cfvtlbwbyj cfvtwybthj kbnthfnehbc wtynhfkeh tktmnhjyek vjyfwtvsf,fpfc . byf[t,f fii_bc rjyuhtcbc ,b,kbjstrbc ajylt,ib\ itcekbf hectsbc atlthfwbbc cf[tkvobaj wtynhfkehb cfvtwybthj ...

vazis ZirSi darweuli akvani,

... ufvfh]dt,bc itcf[t,8 c[df-sfijhbc7 vcjakbjc ofv.dfyvf ntktfh[t,vfw fxdtytc tc rfl-ht,b7 vfuhfv ufycfresht,ekb vybidytkj,f fv afmnbcsdbc fh vbeybzt,bfs7 dbyfblfy vcjakbjib cek c[df ghjwt-ct,b b.j lfo.t,ekb7 ufwbkt-3f[kf rb lhjf7 cjkjvjy7 hjvf vidblj,f yf[jc cfmfhsdtkjvf7 vfy cfafhc mdtit v[jkjl hectsbc fvjb ...

23 noembers, giorgobas dRis 3 saaTze restoran `nacionalSi~

... 3lftwf vfhw{tybs fsfctekyb lf ,tdhtekyb - vf-h]etybs mfhsdtkbcf thbcf7 hf-vtse eafkb b.j cfcj xdtylf48 tc 3cjyfnehb fktuhjc4 erf-yfcrytkb frjhlbf lf mfhs-dtkvf thvf fv jvbs vnrbwtl ufyfw{flf wbdbkbpt,ekb lf fhfwbdbkbpt,ekb vcjakbjc obyfit7 hjv mfhsdtk thc fqfh cehc 'dtkt,ehfl w{jdht,f7 {jkj hectsbc njvt,c ...

baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universiteti

... cj]bfkbpvbc ufsbidf^ s[p&^ n&23& 32& ktybyb d&b& _ hdtekt,b bvgthbfkbpvbc itcf[t,^ s[p&^ n&39& 33& ktybyb d&b& _ cbn'df hrg(,) VIII 'hbkj,fpt& 1919 o& 18÷23 vfhnb^ s[p&^ n&29& 34& ktybyb d&b& _ cf[tkvobaj lf htdjke]bf^ s[p&^ n&25& 35& ktybyb d&b& _ cbn'df crjkbcufhtit ufyfskt,bc veifrsf chekbfl hectsbc ...