Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hekim

Hasta-Hekim ‹liflkisinin Güncel Sorunlar› ve ...

64 Hasta-Hekim ‹liflkisinin Güncel Sorunlar› ve Kültürleraras› Yönleri: Bir Bak›fl Dr. Eckhardt KOCH 1, Dr. Tolga TURGUT 2 Teflekkür: Yaz›n›n Türkçe'ye çevrilmesi ve yay›na haz›rlanmas› aflamalar›nda de¤erli katk›larda bulunan Prof. Dr. Günsel Koptagel-‹lal ve ...

LOKMAN HAKIM

But he was accepted as both a wiseman, known as "hâkim" in Turkish, and doctor, also known as "hekim" in Turkish. In Turkish culture, he has been accepted as the master of all doctors and knows the plants very well, from which he made a lot of herbal preparations for any kind of disease.

Rumen asidozuna fizyopatolojik bakış

Rumen asi-* Arş. Gör. Dr., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji AD, 06110, Dışkapı - Ankara ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji AD, 06110, Dışkapı - Ankara Rumen asidozuna fizyopatolojik bakış Vet Hekim Der Derg 80 (3): 3-6, 2009

SÖÖÖÖÖSSSSSXXÖÖÖ XÖÖÖÖÖSSSSSÖÖÖÖÖ ...

... nahİt somuncuoĞlu klİnİk 3 dt.devrİm hizir dt.serdar akarsu klİnİk 4 dt.h.ayten doĞru dt.fatma salİm dt.e.gÖkÇen sandik dt.burcu Özkutlu klİnİk 8 dt.ÖzgÜr dabakoĞlu dt.İffet demİrcİoĞlu klİnİk 1 dt.mehmet baysal dt.m.yilmaz engİn klİnİk 2 dt.ataman hakman dt.necla ŞİmŞek eylÜl ayi hekİm ...

Effects of turbidity of feeding and distribution of fish

Department of Biological and Environmental Sciences University of Helsinki Finland Effects of turbidity on feeding and distribution of fish Zeynep Pekcan-Hekim

(Microsoft Word - Sinan Aran \366zge\347mi\376 websitesi.doc)

... Nightingale *dari Direktör Yardõmcõsõ 4.5.2009-• Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Ba*hekim Yardõmcõsõ 2006-2009 • Cerrahpa*a Tõp Fakültesi Aile Hekimli*i Anabilim Dalõ Ö*retim Üyesi Yardõmcõsõ, 1997 - 2006 • Hava Harp Okulu Hastanesi 1999 • Cerrahpa*a Tõp Fakültesi Ba*hekim ...

Birinci Basamak Sağl›k Hizmetlerinde Çal›şan Pratisyen ...

Yöntem: Kocaeli il merkezinde bulunan sa¤l›k ocaklar›nda çal›flan 262 pratisyen hekim çal›flmaya al›nd›. Araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilmifl olan bir form Kocaeli Sa¤l›k Müdürlü¤ü arac›l›¤›yla bu hekimlere ulaflt›r›ld›. 195(%74.4) pratis-yen hekim ...

Aylin ÖZBEK*, Burcu ÖZBARAN**, Levent B. KIDAK***, Gülgün ...

görevli 69 hekim eğitim, 60 hekim ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Katılımcılardan sosyodemografik veri formunu, Beklenti ve Motivasyon Anketi’ni, Mesleksel Doyum Anketi’ni işaretlemeleri istenmiş, kuramsal bilgi düzeylerini değer

÷ZET HASTANE*0*^LETMELER*0NDE ÷RG‹TSEL YAPIDAN

Uygulama ve Ara *_t*1rma Hastanesinde Áal*1*_an hekim ve hem*_irelere uygulanan anket verileri analiz edilerek, hekim ve hem *_ire Áal*1*_anlar aras*1ndaki Áat*1*_ma kaynaklar*1ortaya konulmu*_tur.

PUBLICATIONS International

Toplum ve Hekim. 12 (77): 24-5 (1997). 26. Erdogan MS. Almanya‟da Meslek Hastaligina Tani Koyma Sureci Icinde Sorusturulan Olgular Icin Hazirlanan Raporlara Bir Ornek: Wissenschaftliches Gutachten (A case report as an illustration of determining work relatedness in Germany).