Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hemiju

Fakultet za fizičku hemiju

APSTRAKT U okviru ove doktorske disertacije su izlo eni različiti načini sinteze najnovijih oksidnih katodnih materijala za litijumske izvore struje LiFePO 4 i LiCr 0.175 Mn 1.825 O 4 kao i osobine ovih materijala koje su va ne sa stanovišta hemijskih izvora struje.

OPĆI PODACI

Asistent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo 1991. Viči asistent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo 1998.

CURRICULUM VITAE

«Metaboli*ki uticaj hipericina u hranljivoj podlozi na razvoj gljive Penicillium verrucosum «, Prirodno-matemati*ki fakultet, Katedra za hemiju, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

Ime i prezime Perić

hemiju, od 1971. godine Uža naučna odnosno umetnič. ka oblast : Kvantna hemija . Akademska karijera : Godina : Institucija . Oblast : Izbor u zvanje

Učešće na međunarodnim i domać

Jugoslovenski kongres za čistu i primenjenu hemiju, Sarajevo (1979), str. 59. 12. M.Pješčić i D. Minić, Elektrohemijsko ponašanje Co(II) na Pt-elektrodi, 6.

XLVIII САВЕТОВАЊЕ СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ...

PPP2 Departman za hemiju, PMF, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija Department of Chemistry, Faculty of Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Kinetičko - spektrofotometrijsko određivanje pojedinih ...

Nastavno-istra ivačkom timu Katedre za Analitičku i Fizičku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu zahvaljujem na saradnji tokom proteklih godina, kao i kolegama sa katedre za Organsku hemiju i biohemiju.

Ime i prezime Zvanje Ustanova e-mail adresa

... Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo PROFESIONALNO ISKUSTVO (Radne du nosti i obavljanje poslova) a/ IZBORNA ASISTENTSKA ZVANJA DATUM POSLJEDNJEG IZBORA (OBLAST/PREDMET) U NASTAVNO/ASISTENTSKO ZVANJE 2008: Asistent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju ...

Određivanje diazepama i njegovih metabolita u serumu ...

Volumen 64, Broj 10 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 659 Correspondence to: Sne ana Đorđević, Vojnomedicinska akademija, Nacionalni centar za kontrolu trovanja, Odeljenje za toksikološku hemiju, Crnotravska 17, 11 040 Beograd, Srbija.

Bioremediation of soil heavily contaminated with crude oil ...

ГОЈГИЋ-ЦВИЈОВИЋ 1 и MИРОСЛАВ M. ВРВИЋ 2 1 Centar za hemiju, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu, Wego{eva 12, Beograd i 2 Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 12-16, Beograd Биоремедијација, процес ...