Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hercegovini

POTREBA ZA UNAPRE\ENJEM KVALITETA U BOSNI I HERCEGOVINI

Ma{instvo 2(3), 105 - 111, (1999) S.Klari}: POTREBA ZA UNAPRE\ENJEM... 1. UVOD Dana{nje vrijeme, bez sumnje karakteri{e kvalitet.

The whole world is paying attention to organic production ...

ORGANSKA POLJOPRIVREDA U BOSNI I HERCEGOVINI Organ ska proizvodnja postaje sve aktuelnija u ~itavom svijetu. Potro{a~i `ele or­ ganske proizvode i spremni su platiti i ve}u cijenu za njih.

UTJECAJ TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE NA PRINOS LUBENICA U ...

E. Sefo i sur.: Utjecaj tehnologije proizvodnje na prinos lubenica u jugozapadnoj Hercegovini 15 UTJECAJ TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE NA PRINOS LUBENICA U JUGOZAPADNOJ HERCEGOVINI INFLUENCE OF PRODUCTION TECHNOLOGY ON WATERMELON YIELD IN SOUTHWEST HERZEGOVINA Elma Sefo, Z. Matotan, Zrinka Knezović ...

OKVIRNI ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U BOSNI I ...

framework law on registration of business entities in bosnia and herzegovina okvirni zakon o registraciji poslovnih subjekata u bosni i hercegovini

BUSINESS FORUM

prirodni gas- ekoloŠki projekat : osvrt na aktuelno stanje i razvoj gasnog sistema u bosni i hercegovini

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U BOSNI I HERCEGOVINI U OKTOBRU ...

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U BOSNI I HERCEGOVINI U OKTOBRU 2011. GODINE CONSUMER PRICE INDEX IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN OCTOBER 2011 U oktobru 2011. godine na mjesečnom nivou

MILITARY INDUSTRY - VOJNA INDUSTRIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

11. FSV-FABRIKA SPECIJALNIH VOZILA A.D. Istoĉno Sarajevo Special purpose engines factory Istoĉno Sarajevo Ive Andrića 3 #387 57 342 716, 340 089, 340 809 ? #387 65 516 545 342 497 Spare parts of all types of combat wehicles and tank M-84 Parts and components for night-day sight devices, ...

ALUMINIJ – RISING FROM THE ASHES JUST LIKE PHOENIX

nama 20. stoljeća, pronalaskom boksitne rude u Hercegovini, kada kreće njezino iskopavanje. Nakon Drugoga svjetskog rata, 1945. godine, organizirano je poduzeće za istraživanje,

ppf.unsa.ba

... Stefanka Hadzi Pecova, Gjorgji Martinovski Uvjeti i razvoj proizvodnje povrća i cvijeća u R. Makedoniji Conditions for and development of vegetable and flower crop production in R. Macedonia * Nedžada Kosović, Elvedin Čolaković Tehnološko * ekonomski aspekt proizvodnje jagoda u hercegovini ...

PROCJENA MALOLJETNIČKOG PRAVOSUĐA U BOSNI I HERCEGOVINI

3 352&-(1$*0$/2/-(71,˝.2**35$9268**$*8*%261,*,*+(5&(*29,1, * * ƒ'mhfd*vd*nrmrp*vh*qh*srvwxsd*surihvlrqdoqr**rg*vwudqh*srolflmh **˛hvwr* srvwdmx*uhflglylvwl**0l*]derudyomdpr*gd*vx*l*suhvwxsqlfl*Âuwyh´ * * 7rohulvdqmh*qdvlomd*srgvwl˛h*qdvlomh*nrg*pdoromhwqlk*suhvwxsqln d*≥ * * ±*1d˛hoqln ...