Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hidrodinami

Acta 1/2000 slike

Na podlagi izsledkov teh odkritij predlagajo avtorji sodelovanje evropskih raziskovalcev pri razvoju hidrodinami~nega modela najbolj znanega kra{kega predela na svetu, to je klasi~nega Krasa.

Acta 2000/2 PM 5 FOLIJE

Ta splo{en pristop sem raz{irila v predpostavko, da lahko dobimo z natan~no oceno napajanja dovolj dobre podatke, ki jih je mo'no uporabiti kot vhodno funkcijo pri nadaljnji analizi hidrodinami~nih zna~ilnosti obravnavanega kra{kega sistema.

1 2. Jugoslovenski nau cno -stru cni skup “ Put i zivotna ...

hidrodinami ckim i transportnim analizama da bi se shvatilo o kako slo zenoj stvari se ovd e radi. Naravno, napori u radu sa ovim modelima proporcionalni su i zadovoljstvu analiticara nakon

Ima li »tsunamija« u Jadranskom moru?

Ekstremna odstupanja razine mora od srednje razine, na tri postaje. Potres je u Crnogorskom primorju, is ti onaj sa slike 2. Vrijednosti su dobivene pomo * u hidrodinami * kog numeri * kog modela.

KOLOIDNI MLIN, tip PR 149

Pogonski motor sme{ten je pored mlina na postolju i na mlin prenosi obrtni moment putem klinastih kai{eva i hidrodinami~ke spojnice. Ugra|ena hidrodinami~ka spojnica omogu}ava ‰mek‰ rad postrojenja.

RUDNIČKE VODE I IVOTNA SREDINA

... korenite izmene: æ hidrološkog re ima lokalne hidrografske mre e pri infiltraciji površinskih voda u æ hidrološkog re ima lokalne hidrografske mre e pri infiltraciji površinskih voda u rudarske radove, rudarske radove, æ hidrodinami č kogre ima podzemnih voda kada dolazi do promene nivoa, æ hidrodinami č ...

Osnovi hidrogeologije

KLASIFIKACIJA IZDANI NA OSNOVU HIDRODINAMI KLASIFIKACIJA IZDANI NA OSNOVU HIDRODINAMI Č KIH Č KIH KARAKTERISTIKA NIVOA KARAKTERISTIKA NIVOA Na osnovuhidrodinamičkihkarakteristikanivoasveizdanise dele na: æ izdanisaslobodnimnivoom i æ izdanisanivoom pod pritiskom .

Diplomski rad Projekt centrifugalne crpke

Prema na*inu djelovanja dinami*ke se crpke mogu razvrstati u dvije grupe: 1. turbocrpke 2. crpke na principu posebnog hidrodinami*kog u*inka Turbocrpke pove*avaju tlak i brzinu, odnosno samo tlak ili samo brzinu kapljevine time što pretvaraju mehani*ki rad rotiraju*eg radnog kola ili rotora u energiju ...

Kobilice i kormila, od zamisli do gradnje, ameri č

Hidrodinami čki vrlo u činkovito ali osjetljivo na udarac. Cijelo je kormilo, uklju čuju ći osovinu, od polimernih kompozita s ugljikovim vlaknima.

ENERGETSKI STROJI - UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ...

Energetski strojiUNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Katedra za energetsko strojništvo Hidrodinami čni prenosniki mo č i