Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hierbo

CITY OF TSHWANE METROPOLITAN MUNICIPALITY PO Box 408

Dat my bankrekening met die totale bedrag betaalbaar op my maandelikse munisipale rekening, onderhewig aan die maksi-mum bedrag hierbo genoem, gedebiteer mag word op die gekose betaaldatum.

DEEL 1 / P ART 1 (Moetvoltooi word / To be completed) - CK2A ...

Geteken deur rekeningkundige beampte (in die geval van 2 en 3 hierbo) Signed by accounting officer (in the case of 2 a: nd 3 above) Bladsy 1 van 2 bladsye

CMY 127 SUMMER SCHOOL

Tyd en lokaal later aangekondig. Eksamentoelating: Slegs studente wat al die sessies hierbo bygewoon het. Nota: Geen siekte- of hereksamens word oorweeg nie.

SULCOZINE SC

... 36 of / van 1947 A suspension concentrate herbicide for the control of broadleaf weeds and certain grasses pre-and post-emergence as indicated below in maize, sweetcorn and sugarcane. 'n Suspensiekonsentraat voor en na-opkom onkruiddoder vir die beheer van breëblaar- en sommige grasonkruide soos hierbo ...

Voorgraadse Riglyne 2008 / Undergraduate Guidelines 2008

Die datums is opgevat in die boekie Fakulteit van Geesteswetenskappe: Rooster vir Lesings en Eksamens sowel as in die kursuswerk tabel hierbo. Studente mag nie die lokaal binnegaan nadat „n halfuur van die toets verstryk het nie en mag ook nie die lokaal verlaat alvorens „n halfuur verstryk het nie.

Impact Meter

Ek versoek hiermee dat die kontakbesonderhede wat op die Ooreenkoms vir die Verskaffing van Elektrisiteit / Water wat met Impact Meter Dienste aangegaan is, soos hierbo aangedui verander moet word in terme van para. 21 van die Standaard Termes en Voorwaardes vir die Verskaffing van Elektrisiteit ...

INHOUD VAN REGISTER VAN DIREKTEURE EN BEAMPTES CONTENTS OF ...

In Suid-Afrika woonagtig / Resident in Republic Ja / Nee Yes / No : 12. Aard van verandering in 1 tot 5 hierbo en datum / Nature of change in 1 to 5 above and date Print Form

John Roe - Domestic Proposal Form

Hiermee verleen ek toestemming dat die maandelikse premies verhaal word van my bankrekening soos besonderhede hierbo verskaf en dat veranderde debiete soos nodig as gevolg van veranderings aangebring op die versekerde bedrae of premie aanpassings, deur die Gespesialiseerde Premie Verhalings Maatskappy ...

SOUTH AFRICAN VETERINARY COUNCIL / SUID AFRIKAANSE ...

Indien 2 hierbo van toepassing is, druk die Verklaring (Affidavit) 4. DO NOT complete the example, but re-type your own statement and have it signed before a Commissioner of Oaths.

SEESA Dispute Guarantee

Bpk. mag volgens sy uitsluitlike diskresie, op skriftelike versoek met voldoende motivering: 6.1.1 Betaling magtig van 'n eis bedrag hoër as die bedrag bepaal in paragraaf 2 hierbo; 6.1.2 Betaling magtig uit die waarborgfonds van enige buitensporige regskoste aangegaan deur 'n SEESA-kliënt ten opsigte ...