Sputtr.com | Alternative Search Engine

Higienuri

gilocavT damdeg Soba axal wels!

SemuSavda rekomendaciebi da Seiqm-na programebi bavSvTa samedicino mom-saxurebis efeqturobis amaRlebis mizniT. organizacias aqvs didi gamocdileba samkurnalo-profi-laqtikuri, sareabilitacio da sani-tarul-higienuri ganaTlebis pro-gramebis marTvis da monitorirebis saqmeSi.

recenzentebi

resursebis, sivrcis dagegmarebis da higienuri moTxovnebis da sxva detalebis Sesaxeb. cnobari, agreTve, Seicavs im kiTxvebze pasuxs, rac yvelaze xSirad uCndeba licenziis maZiebels,

GELS megzuri

... sakmaod Zviri da miuwvdomeli siamovnebaa devnilTaTvis. fuladi resursebisa da dasaqmebis gareSe darCenili ojaxebisaTvis finans-uri mxardaWera metad saWiro iyo. humanitarulma organizaciebma sakvebis, usafrTxoebis, janmrTelobis, arasakvebi produqtebis, dacvis, TavSesafrisa da sanitarul-higienuri ...

avtoris stili daculia - iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis ...

5.1 samedicino-biologiuri da socialur higienuri faqtorebi da maTi mniSvneloba atopiuri dermatitis formirebaSi----- 115

adreuli asakis bavSvis ganviTareba (aabg)

... saxeebis da naTeli ferebis yureba. pirvelad xedaven zeda da qveda kidurebs, Tavs weven da abruneben xmauris mimarTulebiT, tirian, magram xSirad Cumdebian xelSi ayvanisas. fizikuri safrTxeebisgan dacva. adekvaturi kveba, adekvaturi jandacva (imunizacia, rehidrataciuli Terapia/ gauwyloebisgan dacva, higienuri normebis ...

• Zexvi "moloCnaia" _ mwarmoebeli dss "miqoianis xorc-

... da fiziko-qimiuri maCveneblebi ganisazRvra: ZexvisaTvis gost 23670-79-iT, SokoladebisaTvis gost 6534-89-iT, CaisaTvis gost 1938-90-iT. _ usafrTxoebis maCveneblebi (mikrobiologia da toqsikuri elementebi) da energetikuli Rirebuleba _ sanitariuli wesebisa da normebis sanwdan 2.3.2.000-00 "higienuri ...

antialergiuli preparatebi

44 bavSvis higienuri sveli sawmendi standartuli #72 "Cikovita" bavSvis safen-qveS damcavi kremi 100ml bavSvis higienuri sveli sawmendi gel-formula #64 bavSvis higienuri sveli sawmendi #160 "Cikovita" bavSvis tanis losioni 200 ml "envita" bavSvis Sampuni marwyvis aromatiT 300 ml "Cikovita" bavSvis baduzani ...

gaero saqarTveloSi biuleteni N 2. 2009 wlis ivlisi

... erTjeradi daxmareba 100 laris odenobiT zamTris tansacmlis SesaZenad. es daxmareba gaanawila gaeros bavSvTa fondma 6 wlamde asakis bavSvebisaTvis da ltolvilTa umaRlesma komisariatma 16 welze ufrosi asakis pirebisaTvis; yovelTviuri daxmareba 100 laris odenobiT bavSvTa damatebiTi sakvebisa da higienuri ...

puris dasaxeleba

5. energetikuli Rirebuleba (kkal/100gr) sanitariuli wesebi da normebi sanwdan 2.3.2.000-00 „higienuri moTxovnebi sasursaTo nedleulisa da sakvebi produqtebis xarisxisa da usafrTxoebisadmi" punqti 41-is Sesabamisad "sasursaTo da sakvebi produqtebis xarisxis Sefasebis erT-erT ZiriTad kriteriums ...

T. cincaZe, T. saRareiSvili, n. SanSiaSvili

29 Tavi III. higienuri moTxovnebi afTiaqis mowyobisa da eqspluataciisadmi afTiaqebis gamarTvisa da eqspluataciis, agreTve momsaxure personalis Sromis pirobebis uzrunvelyofis sanitaruli wesebis dadgenis mizniT SemuSavebulia ,,afTiaqebis mowyobisa da eqspluataciis sanitaruli wesebi" (saqarTvelos Sromis ...