Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hirur

CARCINOMA ARISING IN PILONIDAL DISEASE – REPORT OF TWO ...

FACTA UNIVERSITATIS Series: Medicine and Biology Vol.14, No 3, 2007, pp. 133 - 137 UC 616.594-002:616.5-006 CARCINOMA ARISING IN PILONIDAL DISEASE –

TRAUMA TSKARUPTURADIJAFRAGME TRAUMATIC DIAPHRAGM RUPTURE

U 10% slu~ajeva hirur{ki pristup bila je laparatomija, 80% povre|enih zbrinuto je kroz torakotomiju, a 10% traumatskih rascepa dijafragme hirur{ki je re{eno videoasistiranim torakoskopskim pristupom.

PREVENCIJA INFEKCIJA U ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI ISTORIJSKI ...

hirur{ke rane nije zavr{ena, kako zbog pojave bakteri ja rezistentnih na antibiotike, tako i zbog prirode rizi~nih hirur{kih intervencija u imunokompromito

PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM: THREE CASE REPORTS

hirur{ke intervencije neophodan je monitoring PTH, serumskog kalcijuma, nerganskog fosfata i Mg. Uspe{nosti hirur{kog zahvata se procenjuje na osnovu

_2005; 33(1-2)19-24 Moljevic

Preoperativna identifikacija fistuloznog trakta, unutra{weg otvora i wihovog odnosa sa sfinkternom musku-laturom, klini~kim pregledom uz upotrebu olu~aste sonde, je odlu~uju}i faktor za hirur{ko le~ewe paraanalnih fistula.

medicinska revija medical review

Umesto hirur{kog konca plasira se perkutano metalna {tipalj-ka (clip) koja dr`i sredi{nje segmente mitralnih listova u zatvorenom polo`aju (10).

Hernije hijatusa jednjaka i GERB kao uzrok krvarenja - A ...

definitivno re{enje kod ovih bolesnika antirefluksna hirur {ka procedura predstavlja terapiju izbora. 4. Pepti~ni ulkusi jednjaka Ulkusi jednjaka naj~e{}e nastaju kao posledica gastroe

Republika Makedonija

... na ambulanta vo s.Tudence; - Dovr{uvawe na ambulanta vo s.Sara~ino; v) Zdravstven dom Skopje: - Izgradba na ambulanta vo s.Radu{a; - Izgradba na ambulanta vo s.Bojane; g) Klinika za maksilofacijalna hirurgija: - Operacionen trakt; d) Specijalna bolnica za hirur{ki bolesti-Skopje: - Rekonstrukcija na hirur ...

DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE PROCEDURE I HIRURŠKI ZAHVATI U ...

Koleginice i kolege, S ciljem unapređenja međusobne saradnje, odgovorne osobe svih organi-zacionih jedinica su sačinile kompletan spisak dijagnostičkih i terapijskih procedura i hiruruških zahvata u klinikama, zavodima i službama Kliničkog centra u Banjaluci.

ISPITNA PITANJA PREDMET - HIRURGIJA I NEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA

ISPITNA PITANJA PREDMET - HIRURGIJA I NEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA OPŠTA HIRURGIJA 1. Sterilizacija - osnovni principi 2. Sterilizacija i kontrola sterilizacije 3.