Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hobsi

PROGRAMI I PROVIMIT TE PRANIMIT 2010 2011 E Drejta Kushtetuese

PROGRAMI I PROVIMIT TE PRANIMIT 2010 2011 E Drejta Kushtetuese 1. Si e kuptoni pavaresine e gjyqesorit ? 2. Sistemi mazhoritar i zgjedhjeve i shumices absolute e relative, problemet dhe

Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace Hans ...

Tumca, aq Segnebulad ar iqna Setanili iseT avtorTa naSromebi, rogorebic arian Tukidide, hobsi, makiaveli, ruso da sxv. amis mizezi isaa, am avtorTa moRvaweobis periodSi saerTaSoriso urTierTobebs Camoyalibebuli saxe ar hqonda. garda amisa, am avtorTa naazrevi kargad aris garCeuli im naSromebSi, romlebic ...

II. SOVRANITETI

Tomas Hobsi u takon teoricientëve të sovranitetit të monarkut. Në shek. XVIII, veçanërisht në parambrëmjen e Revolucionit borgjez frëng, dominon ideja për sovranitetin e popullit.

Demokracia, republika, përfaqësimi*

Por, duke përshkruar natyrën sipas shoqërisë, Hobsi tregoi gjithashtu se është e kotë të kërkohet origjina e komunitetit politik në ndonjë virtyt të brendshëm të shoqërizimit.

aqve xazgasmiT unda iTqvas, rom

amis sapirispiroa "aristoteles xazi": aqaa sofistebi, igive antikuri epoqidan, Tavad aristotele, romantikosi yaidis momdevno epoqis avtorebi, aqiT ki Tomas hobsi, galilei da niutoni, kantoris moZule maTematikosebi XIX saukunidan, xolo gasuli saukunidan logikosi bertran raseli da ...

Antonij Todorov, Dobrin Kanev, Ilija Angelova, Ivan Radev ...

Hobsi gjatë revolucionit anlgez, duke shkruajtur Levjatanin, konkludoi se njerëzit janë egoist, agresiv dhe krijesa amorale, të cilët synojnë sundimin dhe dominimin ndaj të tjerëve.