Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hodnocen

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

... území České republiky nespáchal čin, který by mohl být v řízení podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o ádosti o udělení trvalého pobytu na území České republiky hodnocen ...

Korelace SYNTAX skóre a sérové koncentrace matrixové ...

Nález koronární angiografi e byl hodnocen dvěma zkuš enými invervenčními angiology nezávisle na sobě, kteří nebyli informováni o výsledcích analýzy MMP-3.

Prenatální infekce plodu parvovirem B19

Stupeň fetální anémie byl hodnocen stanovením maximální průtokové rychlosti v arteria cerebri media (MCA-PSV) pomocí dopplerometrie. V˝sledky: Celkem se jednalo o tři těhotenství (1 x jednočetné, 2 x dizygotní gemini).

Použití úhlově stabilních implantátů při ošetření ...

Pooperační rozsah pohybů byl hodnocen vintervalech šesti týdnů, tří, šesti advanácti měsíců podle Constant-Mur-ley skóre (CM skóre) (5).

Acetabuloplastika udětí sdětskou mozkovou obrnou

Hodnocen byl klinický aradiologický (rtg) nález za 2 měsíce po operačním výkonu aza 6 měsíců, dále pak sdalším odstupem 6 měsíců.

VLIV SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉ * E NA HODNOCENÍ POT ...

IIIB Sig. - signifikantní (statisticky v˝znamn˝ rozdíl) , SNI - Spiritual Needs Inventory, VOICES - Views of Informal Carers - Evaluation of Services questionnaire Vliv specializované paliativní pé*e na kvalitu ûivota pacient* byl hodnocen z 6 nalezen˝ch studií (viz tab. 2) .

POLYMERS- Polymer Blends

tvo řit velké sty čné plochy – jemné disperze (poize kvalitativní hodnocen í, v tavenin ěm ůže být vše jinak) • Řešení:

ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰: ZD Podlesí Roãov

Lum byl vysoce nadprÛmûrnû hodnocen ve v‰ech ukazatel ích zevnûj‰ku adosahuje ivelmi pûkn˘ch plemenn˘ch hodnot. Kromû toho vyniká stavbou konãetin.

Gymn´azium Tachov, semin´aˇr 28. ˇr´ıjna 2002

Dlouholetouprax´ısezjistilo, ˇze hodnocen´ıpokusn´ychosobtoutometodouse pro telepatick´epokusy osvˇedˇcilo. 1.2 Telegnoze (jasnovidnost) Telegnozejeschopnostz´ısk´avatinformacezvelk´ychprostorov´ychanˇekdyˇcasov´ychvzd´alenost´ı.

DIPLOMOVAPR ACE

Hodnocen kvalityjevt etopr aciomezenonahodnocen digit aln homodeluter enu. Pro u celyt etopr acejepou z image) zastupuj c datm e ren ychjednoudru zica "m r zka"nebo"s t ' "prouspo r adan ysouborpixel nebo"rozli sen "jemy slenokvalitativn jednotky.