Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hodnoten

ADAS-cog (Alzheimerís Disease Assessment Scale ó cognitive ...

Aj v†ÔalöÌch hodnoten˝ch premenn˝ch (skÛre jednotliv˝ch œloh a†faktorov ADAS-cog.) dosahovali pacienti s†AD horöie v˝sledky. Najv˝raznejöie roz-diely sa zistili v†œlohÆch hodnotiacich orientÆciu a†konötruknœ praxiu.

LIE¨BA REUMATOIDNEJ ARTRIT˝DY MONOKLONOVOU PROTIL`TKOU ...

V†dvojito zaslepenej a†placebom kontrolovanej multicen-trickej ötœdii trvajœcej 26 t˝ûdÚov bolo hodnoten˝ch 101 pacientov s†aktÌvnou formou RA.

PROBLEMA TI KA STAROSTLIVOSTI O ZOMIERAJÚCEHO Z POH * ADU OP ...

Metodika Na hodnotenie kvality ûivota rodín sme pouûili dotazník Caregiver Quality of Life Index - Cancer - CQOL-C (Weitzner et al. , 1999, s. 55-63) , pozostávajúci z 35 poloûiek, hodnoten˝ch na 5 bodovej Likertovej ökále, od 0 (nikdy) do 4 (vûdy) , rozdelen˝ch do ötyroch domén: fyzická ...

značenia - čo znam

Microsoft Word - Certifikáty. Certif Vá ení naozaj d a nechám (x) Tieto hodnoten fikáty, oz obchodní p dobré, vyso me ich nahl znaky mô e nie.

INOVA Č NÁ V›KONNOS Ť KRAJÍN EU

Mnoho vysoko hodnoten˝ch krajín má túto efektivitu niûöiu ako krajiny zo stredu. Priemerné tempo rastu pre ötyri skupiny hodnoten˝ch krajín ukazuje istú mieru konvergencie (tab.2).

DOPAD VYSOK›CH TEPLÔT NA MLIEKOVÚ ÚéITKOVOS Ť DOJNÍC ...

Faktor spôsob ustajnenia: z celkového počtu 20 hodnoten˝ch chovov boli dojnice v 17 chovoch ustajnené voľne (50751 záznamov) a v troch chovoch boli ustajnené s priväzovaním (7176 záznamov).

PRACOVN` SPOKOJNOSç PEDAG"GOV

Tab. . 5: Podiely ne/spokojn˝ch s†riadenÌm v % Z†œdajov v†tabuæke a z†ÔalöÌch anal˝z vypl˝va, ûe: ïoblasù riadenia patrÌ k†veæmi priaznivo hodnoten˝m oblastiam pracovnØho ûivota.

Zbierka rozkazov generálneho riadite ľ a Zboru väzenskej a ...

4 (4) Prísluöník alebo prísluöníčka sa celkovo hodnotí stupňom: a) v˝borne - ak je hodnoten˝ zo sluûobnej prípravy známkou v˝borne a z ďalöích disciplín nie je ani raz hodnoten˝ známkou vyhovujúco alebo nevyhovujúco, b) dobre - ak je hodnoten˝ zo sluûobnej prípravy známkou ...

Prospechové ötipendium sa priznáva podľa čl. 4 ods. 2 ...

V prípade rovnosti váûeného ötudijného priemeru na hranici 10 % sa zohľadňujú ďalöie kritéria: a) vyööí počet kreditov za hodnoten˝ akademick˝ rok, b) niûöí počet pokusov získan˝ch na úspeöné absolvovanie predmetov, c) váûen˝ ötudijn˝ priemer dosiahnut˝ch v˝sledkov v ...

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Tabuľka 1 Prehľad o počte hodnoten˝ch pedagógov za akademické roky 2003/2004 aû 2010/2011 Akademick˝ rok Počet formulárov hodnotenia Počet hodnoten˝ch pedagógov 2003/2004 x 297 2004/2005 x 328 2005/2006 766 236 2006/2007 661 337 2007/2008 476 248 2008/2009 6967 194 2009/2010 5504 175 2010/2011* 4400 375 4775 163 11 174 ...