Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hqonda

mamula Tandilava - . mamam muamedi damarqva. dedam mamula damarqva ...

axla avdivarT, kaxiZe muamedi iyoo, kaxiZe ramizis saxlTan hqonda saxli. leningradSi swavlobdao da mec iq viyavio da lazi rom iyoo mivdi–

ramdenime kalkis Sesaxeb

`Zalze araaraer eerrerTgva TgvaTgvaro rroorova vvaavaa aaani xani xani xasi ssiisia aaaTiTTiiTi hqonda, emociuri iKo~... (`ax. iver.~); `solo gulkeTili Kmawvili ...

cbc[kbc cfvfhskbc cfcfvfhskj ghfmnbrbc rjvtynfhb

680 lari da ver ubrunebda vals, ris gamoc k. q-s usiamovneba hqonda w-ebis ojaxTan. 2001 w. 12 ianvars k. q-m miakiTxa w-ebs gasesxebuli fulis dasabruneblad. mas

saappaattrriiaarrqqooss eo.t,fyb

igive iyo. imitom rom didi rwmena hqonda. ma-gram vidre adamiani amqveynidan gava, man unda icodes, rom amqveynad Tavisi movaleoba unda Seasrulos da uflisgan moniWebuli ...

Tavi 21 xelisuflebaTa bazari

`komunists~ wavawydi. mas cnobili vaWris maRaziis gverdiT daxli hqonda. gulianad gamiRima, xeli megobrulad CamomarTva da miTxra, rom Zalian movwondi da zrunavda Cemze ...

damoukidebeli garemosdacviTi konsultantis ( IEC ) mier baqo ...

arealSi, sadac ivnisSi Catarebuli wina IEC vizitis dros adgili hqonda aqtiur aRdgeniT saqmianobas. jgufma asvee moinaxula centraluri narCenebis marTvis areali (CWAA) PSG-1-

gzamkvlevi saerTaSoriso urTierTobebis SemswavlelTaTvis Sesavali ...

msoflio politikasa da TeTr saxlSi hqonda adgili. bolos ki unda aRiniSnos, rom kisinjeris CineTTan da ssrk-sTan molaparakebebis CanawerTa nawili dRemde gasaidumloebulia.

ekonomika da biujeti

kvlav gaizarda da 919,1 milioni lari Seadgina anu adgili hqonda 11,9 procentian zrdas, xolo 2003 wlis 6 TvesTan SedarebiT zrdam Seadgina mxolod 6,9 procenti.

saqme #1

sawinaaRmdegod utyuardaa dadgenili, rom a. j-m araerTxel daartya dana aw gardacvlils. SemTxvevis adgilidan amoRebul danaze aRmoCnda imave jgufis sisxli, rac hqonda d. j-s ...

qarTuli saliteraturo enis istoriis sakiTxebi

ciebis kiTxvas am saganSi. mas ganzraxuli hqonda am sagnis saxelmZRvanelos dawerac, magram didi datvirTvis gamo saamisod ver moicala. Semdeg am kurss Tbilisis ...