Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hranici

REPORT ON EU CUSTOMS ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY ...

1 European Commission Taxation and Customs Union REPORT ON EU CUSTOMS ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RESULTS AT THE EU BORDER - 2009

VSTUP DO CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NA HRANICÍCH ČESKÉ ...

Všímejte si vždy značení v terénu a informačních cedulí v hraničním území ČR, protože i v řadě dalších míst na hranici mohou orgány ochrany přírody omezit či zakázat vstup i vjezd, např. v době hnízdění ohrožených druhů ptáků.

Cost efficiency estimates of maize production in Nepal: a ...

Kvantitativní odhady získané z nákladových funkcí vykazovaly průměrnou efektivnost nákladů 1,634, což naznačuje, že průměrná farma pěstující kukuřici vykazuje 63 % nákladů nad hranicí nákladové neefektivnosti.

Vycházka za mechorosty, lišejníky a cévnatými rostlinami ...

Od železničního mostu k hranici chráněné krajinné oblasti Po deváté hodině vyrazilo od berounského vlakového nádraží sedmnáct nadšených botaniků.

Nordisk Transport Rail

Určité specifi cké postav ení mezi těmito pobočkami má kancelář v Haparandě, na fi nsko-švédské hranici, kde se kromě samotné železniční přepravy, vzhle-dem k odlišným rozchodům železničních tratí Švédska a Finska, zajišťuje v úzké souč innosti s Green Cargem i ...

Transplantace kultivovaných autologních chondrocytů ...

GE T1Wobrazy vsagitální rovině 2 týdny (a), 2 měsíce (b), 6 měsíců (c) a12 měsíců (d) od implantace autologního chondrograftu; patrná je neměnná příznivá kongruence štěpu; signál je identický sokolní chrupavkou; patrny jsou tečkovité hyposignály na hranici štěpu ...

Decisions to open formal investigation

No objection decisions Country Title Case number Objective Decision date DG Competition cases Czech Republic Podpora ke kompenzaci ztrát v důsledku plavební nedostatečnosti na Labi mezi Ústím nad Labem a státní hranicí se SRN N 329/2010 Sectoral development aid 15.02.2011 Italy Agile S.r.l. in Amministrazione ...

Acetabuloplastika udětí sdětskou mozkovou obrnou

385/ ACTACHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ETTRAUMATOLOGIAE ČECHOSL., 74, 2007 PŮVODNÍ PRÁCE ORIGINAL PAPER ny 2 (7-12 let) došlo po 1 roce kmírnému „ústupu" jam-ky (9,9%), kdy není dokonale kryt zevní okraj hlavice artg-nález je na hranici 30 % laterální migrace (tab. 1).

INSTALLATION MANUAL / NÁVOD NA INSTALACI

Použití pro podlahové vytápění obytných budov, domků, dílen a sociálních zařízení • Pokud se jedná o krátkodobou temperaci povrchu podlahy, doporučujeme topný kabel instalovat blízko povrchu podlahy v horní hranici doporučených příkonů W/m 2.

Metody geografického výzkumu m * sta

Hodnoceny jsou p*edevším p*ístupy na hranici geografie a sociologie, zahrani*ní i *eského p*vodu. Hlavním cílem p*ísp*vku je však podat p*ehled výzkumných metod a p*ístup* k uchopení jev* a proces* v sou*asných post-socialistických m*stech.