Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hrvatskome

LEXICAL, STYLISTIC AND SYNTACTIC PROBLEMS IN TRANSLATION FROM ...

Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. - M. Mihaljević (2003): Kako se na hrvatskome ka e WWW. Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada. c) Internet.

P R A V I L N I K O Č L A N S T V U

Statuta Hrvatskog zavoda za norme Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za norme na sjednici odr anoj dana 30. kolovoza 2005. godine prihvatilo je PRAVILNIK o članstvu u hrvatskome zavodu za norme Članak 1.

Tobacco Factory Rovinj - Annual Report 2000

Svjedoci smo vremena u kojem neki od naπih, u prijaπnjim godinama usamljenih, poslovnih postulata postaju, naæalost joπ uvijek sporadiËno, prepoznatljivi u hrvatskome gospodarstvu i gospodarskoj politici.

The Copula in First Language Acquisition: A Comparison ...

Antonija data are also currently analyzed in the project ‚Jezicna obrada u hrvatskome: psiholingvisticki i neurolingvisticki pristup' (principle investigator: Melita Kovacevic), funded by The Croatian Ministry of Science and Technology.

THE 1888 BJELOVAR AFFAIR: THE THEORY BEHIND THE (YUGO)SLAVIC ...

... Files: Discussions, Articles, Speeches, Memos] (Zagreb: Znanje, 1971), pp. 318-23; Vladimir Košćak, Josip Juraj Strossmayer - političar i mecena [Josip J. Strossmayer: The Politician and Patron] (Osijek: Revija, 1990), pp. 257-90; Mirjana Gross and Agneza Szabo, Prema hrvatskome gradjanskom drustvu ...

Z A K O N O N O R M I Z A C I J I

Z A K O N O N O R M I Z A C I J I 7 Članstvo u hrvatskome normirnom tijelu Članak 6. (1) Za ostvarivanje svojih interesa u vezi s hrvatskom normizacijom član stručnog vijeća hrvatskoga normir-nog tijela mo e biti pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici ...

Hrvatskoga zavoda za zapoπljavanje od 1906. do 2006.

Spomenica je izraena na temelju prouËavnja dugogodiπnjeg djelovanja Hrvatskoga zavoda za zapoπljavanje te uvidom u njegov opseæni arhivski i knjiæni materijal, kao i onaj pohranjen u Dræavnom arhivu u Zagrebu, Hrvatskome dræavnom arhivu, te arhivima u Dubrovniku, Osijeku, Pazinu, Rijeci ...

KAZALO

Hrvatskome katoličkome liječničkom društvu. U znaku obilježavanja 90. godišnjice Medicinskog fakulteta, uz Akademiju medicinskih znanosti Hrvatske,

CROATIAN STUDIES REVIEW Č ASOPIS ZA HRVATSKE STUDIJE

Odnos crkvenoslavenskog jezika i govornoga jezika u hrvatskome srednjovjekovlju The relation between Old Church Slavonic and the “lingua vernacular” in the

INFORMATICA MUSEOLOGICA 32 (3-4) 2001. ISSN 0350-2325

Biserka RadanoviÊ - Guævica Helena Bunijevac Maja ©ojat BikiÊ Mato Kukuljica Æelimir Laszlo Æelimir Laszlo Irena SertiÊ IZ MUZEJSKE TEORIJE I PRAKSE / Museum Theory and Practice O nuænosti osnivanja zbirke znanstveno obraenih uzoraka minerala i stijena u Hrvatskome prirodoslovnome muzeju ...