Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hyavda

erTi qaliSvilis zRapari

erTi qaliSvilis zRapari erTi kaci yofila. kaci xelmwifesTan muSaobda da amitom Zalian gamdidrda (mdidari gaxda). am kacsac sami qaliSvili hyavda, sxva aravin. daaneba xelmwifesTan muSaobas da Tavis saxlSi dabrunda. magram xelmwifem SeuTvala: an Sen unda dabrunde CemTan, anda unda gamomigzavno ...

qarTvelno, erTad RvTisaken!

... mas hyavda sayvareli coli, magram ar hyavda Svilebi. am col-qmars Zalian uyvardaT erTmaneTi, magram moxda ise, rom mezo-bels Seuyvarda am kacis coli, dauwyo laparaki da aTasi xrikebiT ecada mis moxibvlas. eSmakma mravali gansacdeli daudo win qals, ...

momijnave uflebaTa samarTlebrivi buneba da kavSiri saavtoro ...

... normebis gavrcelebis SesaZleblobis Sesaxebac. 17 SemsruleblisaTvis saavtoro uflebebis miniWebas bevri momxre hyavda. maT miaCndaT, rom gadamuSavebuli nawarmoebis ...

Famous Lesbian and Bisexual Women

Tumca jeniss bevri mdedrobiTi sqesis Seyvarebuli hyavda, arasodes aigivebda sakuTar Tavs lesboselTan an biseqsualTan, Tavs Tvlida yovelgvari kategorizaciis miRma: ...

2005 wlis 1 oqtombris xelaxali da Sualeduri saparlamento ...

... damatebiTi RonisZiebebi da media kampania. sadamkvirveblo misiis gansaxorcileblad ISFED-s mobilizebuli da akreditirebuli hyavda 285 damkvirvebeli, ...

1 saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo ...

Teatrs hyavda musikaluri nawilis gamge, samxatvro nawilis gamge, literaturuli nawilis gamge, baletmaisteri, plastikisa da ritmikis pedagogi. orkestris wevrebis umetesoba praRidan miiwvies.

qarTvelno, erTad RvTisaken!

... rom mam as hyavda ori Svili da um-uwmidesisa da unetaresis, sruliad uwmidesisa da unetaresis, sruliad uwmidesisa da unetaresis, sruliad uwmidesisa da unetaresis, ...

mSvidobis, Tanxmobis, urTierTgagebis gziT!

... abaevebi, Saqro qumartovis ojaxi. mas qarTveli meuRle hyavda, ro-gorc qristefore jioevs. maTi vaJebi Semdeg TbilisSi gadmosaxldnen.~ Semdeg batoni Sal-va xidaSeli lapara-kobs, ...

testi literaturaSitesti literaturaSi

12. joyolasTan Sexvedrisas zviadaurma imitom icrua, rom bevri qisti hyavda moklu li da ar undoda gzad Semoyril qists igi ecno (`ra qnas? mis saxels icnoben, qis

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti

(metsaxelad brucas eZaxdnen). mas sami Svili hyavda: niko, Calxia da baTika. mgelias erTi Zmac yavda, vaJkacad qebuli samuka. Cxubrem jer mgelias sca da memre mTel