Sputtr.com | Alternative Search Engine

Iadne

INFORMACIJE ZA DOBIJANJE VIZE

... duration of stay in Slovakia in the amount of 3.250, -SKK - approximately 90 euro/ per day (minors up to 16 years old in amount of 1625, - SKK - approximately 45 euro per day) iné podporné doklady ostala dokumenta other supporting documents upon the request of consular post od 1.7.2006 sa nevyberajú iadne ...

HP Photosmart A640 series

Obmedzená záruka HP sa vz*ahuje len na tie chyby, ktoré sa vyskytli pri normálnom pou ívaní produktu, a nevz*ahuje sa na iadne iné problémy, vrátane tých, ktoré vznikli v dôsledku: a. nesprávnej údr by alebo úpravy; b. pou ívania softvéru, médií, sú*iastok alebo spotrebného ...

Genome-wide association for major depressive disorder: a ...

There were controls (N=1703) fromtheNTRand additional controls from NESDA (N=133 fromgeneral practice, N=24 from AR-IADNE). NESDA controls had no lifetime diagnosis of MDDorananxiety disorder as assessed by the CIDI and reported low depressive symptoms at baseline (K-10 score<16 and inventory of ...

MUSKULOSKELETÁLNE PREJAVY PRI PRIMÁRNYCH ...

Porovnaním lipidových profilov v synoviálnej tekutine u pacientov s HLP IV. typu s inými reumatickými ochoreniami ako dna, reumatoidná artritída, sa nezistili iadne signifikantné rozdiely. Úloha cholesterolových kryštálov v patogenéze zápalu je nejasná.

PROLACTIN AND AUTOIMMUNE DISEASES

Denné podávanie bromokriptínu v nízkych dávkach zabránilo vzniku lupusových eflorescencií a v lieèbe aktívneho ochorenia neohrozujúceho iadne orgány malo podávanie bromokriptínu úèinok ekvivalentný podávaniu hydroxychlorochínu.

ANTIBODIES AGAINST BORRELIA BURGDORFERI IN SCLERODERMIA ...

O vz ahu B. burgdorferi a chronickej urtikárie sme v literatúre zatia¾ nenašli iadne ohlasy. Cie¾om našej štúdie je priblí i sa k riešeniu uvedených problémov na základe vyhodnotenia sérovyšetrení u pacientov s uvedenými diagnózami: sclerodermia ...

MOST PEOPLE ARE HAPPY

... Fordyce (1988) 60-s scale of happiness Its netitral midpoint is "i The Mood Adjectives score indicates intensity of response to mood adjectives the table presents the percentages of people who showed on average more intense reports to positive mood words (eg ym/w/) than negative tnood words (e g iadne ...

INFLUENCE OF PRODUCTION TECHNOLOGIES ON STEEL CLEANNESS: A ...

V tomto prípade nebolo robené iadne modifikačné spracovanie. Obsahy oxidických a sulfidických inklúzií boli veľmi podobné tým, ktoré boli zistené v oceľových odliatkoch, produkovaných prvými dvoma technológiami.

Multiplex sclerosis and some new radiodiagnostic methods

Key words: multiple sclerosis, CT, MRI. tov sme robili len u dvoch CT mozgu, nález nevykazoval iadne zmeny štruktúry mozgového tkaniva ako zmeny jeho tvaru.

Treatment of Feline Mammary Fibroepithelial Hyperplasia ...

Nebyly zji‰tûny Ïádné vedlej‰í úãinky léãby. References ALLEN HL 1973: Feline mammary hypertrophy. Vet. Pathol 10: 501-508 BLENDINGER K, BOSTEDT H, HOFFMANN B 1994: Induction of abortion and medical-treatment of