Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ibegreboda

kiTxva-pasuxi

Tqven mier miTiTebuli Semosavali ar ibegreboda socialuri gadasa­ xadiT, igi daibegreba saSemosavlo gadasaxadis 12 %­iani ganakveTiT (vgulisxmobT SemTx vevas, roca Tqven ...

ruseTis federaciaSi avtomobilebis importis SemTxvevaSi sami ...

erTnairi aqciziT ibegreboda. Semdeg gadawyda maTi diferencireba. aqcizis gadaxda xdeba avtomobilis pirveladi registraciis dros. gadasaxadi damokidebulia avtomobilis ...

weli 2006 ekonomika

ar ibegreboda da, siiafis gamo, Cveni dabalmsyidvelunariani mosaxle-obisaTvis xelmisawvdomi iyo, xarisxs mkacr moTxovnebs ar uyenebda da didi raodenobiT moixmarda.