Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ibieg

H - street hawker

Bejjieg*a tat-triq ma jistg*ux ibieg*u xorb alko*oliku Street hawkers cannot retail alcoholic beverages Bejjieg* tat-triq li g*andu li*enza bil-kodi*i 52.21 ma jistax ibieg* *elat, ...

Continuers Level

Imbag]ad ukoll l-u\u ta' l-ilma waqt li jkun hemm limitazzjonijiet stretti, u l-]las ta' dawk li jikru postijiet fejn ibieg]u. Anki [ie diskuss kif jista' jinsab post ie] ...

* ar * a Edukattiva fil-Belt Valletta -

Matul il- * img * a matul din it-triq jarma l-monti fejn bosta bejjieg * a jippruvaw ibieg * u l-prodotti tag * hom; ikser g * al quddiem il-konkatidral ta' San * wann) ...

KODI~I TA' ORGANIZZAZZJONI U PRO~EDURA ~IVILI

... jew ibieg] kull xorta ta' ikel jew]wejje[ o]ra fil-bini tal-Qrati tal-{ustizzja, jew, ]lief f'dawk il-postijiet kif hekk indikati, jiekol jew jixrob, wa] ...

PostŒpowanie administracyjne

Wzale¿noúci od skompliko-wania sprawy urz„d mo¿e przeprowadzaÊ dowody, wzywaÊ úwiadkÛw ibieg‡ych, przeprowadzaÊ rozprawy administracyjne, wystŒpowaÊ oprzewidziane prawem stanowiska innych organÛw w‡adzy.

314090 San Giljan

F'dak il-ka], l-imsemmija terzi ma jkunux je[tie;u l-awtorizzazzjoni tal-Kunsill> I]da l-kuntrattur ma jistax ju]a jew ibieg[ l-ispazju g ...

A: ( ma * enb il-Bieb Prin * ipali tal-Imdina ) - aqra dan li ...

6 biex ibieg*uh. Il-Maltin tant irrabjaw li bdew ji**ieldu lill-Fran*i*i biex ike**uhom minn Malta. Il-Maltin damu sentejn ji**ieldu sakemm irnexxielhom ike**u lill-Fran*i*i.