Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ibombeboda

mSvidobiani mosaxleoba cecxlis xazze

TbilisSi, 2008 wlis 20 agvisto 2008 wlis agvistoSi, saqarTvelosa da ruseTs Soris samxreT oseTis TviTgamocxadebul respublikaSi momxdari xuTdRiani omis dros, mowinaaRmdege mxareebma ver SeZles mieRoT saWiro usafrTxoebis zomebi mSvidobian moqalaqeTa saomari moqmedebebisgan dasacavad. ibombeboda soflebi da ...

mSvidobiani mosaxleoba cecxlis xazze

TbilisSi Casvla gvindoda. swored am dros dagvmbombes. sofel eredvTan miaxlovebisas bombi Cven win mimaval manqanas daeca. manqanaSi mjdomi oTxi adamiani gardaicvala. manqanidan vxedavdiT, rogor ibombeboda saxlebi sofel eredvSi. samxreT oseTis qarTuli soflis macxovrebeli qalbatoni aRwers rusuli mxaris mier 8 ...

All we wAnt is peAce!

"Cemi surTebi aRwers, rogor cxovrobs xalxi omis Semdeg. vcdilob, amovicno maTi gasaWiri da gulistkivili, " ambobs 11 wlis omar baliaSvili goridan. "me gamoviare omis dReebi da megona, rom gori saerTod aRar arsebobda. televizorSi vxedavdi, gori rogor ibombeboda da iwvoda. megona, rom saxlSi veRarasdros ...

m. vardiaSvili, m. zviadaZe - sasveni niSnebis xmareba qarTul ...

Tavidan qalaqi TiTqmis yoveldRe ibombeboda didi panika iyo xalxi sardafebSi da TavSesafrebSi aTen-aRamebda mere TandaTan saWmlis maragi gauTavdaT bombebi ufro da

mSvidobis, demokratiis da ganviTarebis kavkasiuri instituti

mosalodneli sixarulisa... xdeba isec, rom xats namdvili adamianuri sisxli sdis. rodesac serbeTi ibombeboda, macxovris xats sisxli wamouvida, analizi Caatares da igi sword im sisxlis jgufs daemTxva, romelic turinis sudarazea."