Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ibrzodnen

Tavi XIII

Semdeg _ vaxtang gorgasals, Semdeg, SegviZlia vTqvaT, daviT didi kurapalati da saqarTvelos mefe giorgi I ibrZodnen, sadac Semdeg, rogorc iTqva, `lazikis

amerikaSi, fhbc= cf-mfh-sdt-kj

cemdnen da ibrZodnen saqar-Tvelos damoukideblobis aR-sadgenad. maT Soris mainc gamovyofdi Tqveni gazeTis sexnias - didi qarTveli pat-riotis, gamoCenili mecnieri-

qarTuli elCis misalmeba - nomerSia: garekanis fotos avtori: vaso ...

... soxumSi erTiani samxedro xelmZRvanelobis formireba. man adgilobrivi mosaxleobisgan Camoayaliba 300 kaciani cxenosani razmi, romlebic qarTvelebTan erTad ibrZodnen ...

saqarTvelosa da Crdilo kavkasiis urTierToba Zv.w. IV saukunidan ...

bevri upiratesoba hqondaT. isini TavianT qveyanaSi ibrZodnen, SeCveulni iyvnen mTis klimats da arc mTaSi gadaadgileba uWirdaT. mirvanma saomrad saqarTvelos yvela kuTxis ...

caca CxartiSvili - meomris biblioTeka #10 - saqarTvelos Tavdacvis ...

daiRupa kidec. jariskacebs yovelTvis axsovdaT, rom isini ibrZodnen legendaruli gmiris gverdiT, romlis piradi vaJkacoba maTi gmirobis masazrdoebeli iyo.

madonas disertacia saboloo

avtonomiuri formiT arsebobis uflebas, romlebic ibrZodnen amisTvis. amiT ruseTi Seanelebda antireJimul gamosvlebs, ce-ntridanul mmarTvelobas gaaadvilebda da imperiis ...

nomerSia: garekanis fotos avtori: vaso guleuri

... gons da qarTvelebs Semoutia. gaimarTa didi sisxlisRvra. omSi piradad monawileobda da mamacobiT Tavi gamoiCina axalgazrda luarsab mefem. didi simamaciT ibrZodnen ...

tereza de lauretisi

winaaRmdeg ibrZodnen, iyvnen lesboselebic. isini, vinc SeuerTdnen geebis ganmaTavisuflebel moZraobas, xSirad ganicdidinen imedgacruebas seqsisturi

farsman qvelis werili imperator adrianesadmi

SeeZloT gaqceva da didxans ibrZodnen. erT-erTi versia moraluri xasiaTis SeniSvnasac daurTavs mravali maTganis mokvlasTan da-kavSirebiT: es moxda imis gamo, rom isini iy-

espaneTis 9 martis saparlamento arCevnebi

ibrZodnen deputatTa kongresis 350 adgilisaTvis da senatis 208 adgilisTvis. partia, romelic moipovebs absolutur umravlesobas da miiRebs 50%-s 350 deputatidan, gadawyvets ...