Sputtr.com | Alternative Search Engine

Idrar

İDRAR NMP22 TESTİ, TELOMERAZ TESTİ VE SİTOLOJİSİNİN ...

Üroonkolojİ/ urooncology 472 türk Üroloji dergisi: 32 (4): 472-477, 2006 İdrar nmp22 testİ, telomeraz testİ ve sİtolojİsİnİn tek veya bİrlİkte kullanimlari yÜzeyel mesane tÜmÖrÜ nÜkslerİnİn ...

Stres tip idrar kaçırma ve pelvik organ prolapsı ...

Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(2):117-123 117 Stres tip idrar kaçırma ve pelvik organ prolapsı tedavisinde "kendi kesim" polipropilen meş kullanımı The use of "self-cut" polypropylene meshes in the management of stress urinary incontinence and pelvic organ ...

Stabilite ‡alÝßmalarÝ Stability Studies of Urine Strips ...

Klinik Biyokimya LaboratuvarÝ, Üzmir –ZET Ama“: Rutin “alÝßma sÝrasÝnda, “alÝßÝlan koßullara baÛlÝ olarak bazÝ durumlarda idrar ırnekleri ge“ “alÝßÝlmakta ve a“Ýkta kalmÝß idrar stripleri kullanÝlabilmektedir.

Saanen Keçi ve Oğlaklarında Spot Örnekleme ile İdrar ...

Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (1): 75-79, 2010 RESEARCH ARTICLE Saanen Keçi ve Oğlaklarında Spot Örnekleme ile İdrar Pürin Türevlerinden İnce Bağırsağa Geçen Mikrobiyal Azotun Belirlenmesi Nurcan ÇETİNKAYA * Mustafa SALMAN * * Buğra GENÇ * Makale Kodu (Article Code): KVFD-2009-427 ...

TOPLUMUMUZDAKİ İLKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KIZ ...

Nur Çabuk, Alper Soylu, Salih Kavukçu*, Mehmet Türkmen* Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, * Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü, İZMİR ÖZET İnsanlarda idrar yolu enfeksiyonunun etyolojisinde perineal kolonizasyonun önemli rol ...

Performance Characteristics of Dipstick and Microscopic ...

Amaç: : İdrar kültürü idrar yolu enfeksiyonunun saptanmasında referans test olarak kabul edilmekle beraber pahalı ve zaman gerektiren bir testtir. Çalışmamızın amacı, striple idrar analizi ve mikroskopik idrar analizini karşılaştırmak, strip ve mikrosopik idrar analizi sonuçları ...

GEBELİCİNSONDÖNEMİVELAKTASYON BAŞLAJ ...

Ankara OnivVet Fak Derg 42: 393-405, ı 995 GEBELİCİNSONDÖNEMİVELAKTASYON BAŞLAJ:lGICINDAKİKOYljNLARDAAMONYU}1 KLORID'IN, KANSERUMU, IDRAR, DIŞKIVESU1TE KALSİYUMVEBAZIPARAMETRELEREETKİsİ* Arif KURTDEDE i M. Besim ÖZLEMJ Bülent ULUTAŞ6 Mehmet ŞARALI Aslan KALINBACAK4 Gürbüz ...

Ýzmir Ýli Üzerinde Saðlýk Ocaðý Bölgesindeki ...

Gebelerde idrar yolu enfeksiyonunun oluþmasýný kolaylaþtýrýcý etmenler arasýnda hijyenik bakýmýn kötü olmasý, ileri yaþ gebelikleri, fazla sayýda gebelik, önceki gebeliklerde idrar yolu enfeksiyonu öyküsü, düþük eðitim düzeyi ve düþük sosyo-ekonomik durum gösterilmektedir (6) .

Ağır Metabolik Alkalozla Seyreden Bir Pseudo-Bartter Olgusu

OLGU: Otuz beş yaşında kadın hasta bulantı, kusma, idrar yapamama ve şuur bulanıklığı nedeniyle acil servise getirildi. Hastanın son iki yıldır olan, on gündür şiddetlenen fışkırır tarzda kusmaları, idrar miktarında azalma ve son 48 saattir anürisi mevcuttu.

ÜROLOJİK MANİPULASYONLARIN SERUM PSA DÜZEYLERİ ÜZERİNE ...

İdrar BM düzeyi IMX cihazında mikro partikül enzim immünoassay (MEIA) yöntemi ile çalışıldı 13. BM, hem pH 5.5 hem de pH>6.5 olan idrarda stabil olmadığından idrar örneklerinin pH sı 0,5 N sodyum hidroksit ile pH=6'ya getirildi.