Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ieinteres

Akt*va novecoöana un paaudûu solidarit*te

Eiropas 2012. gada uzdevumi •uzlabot sabiedr*bas inform*t*bu par akt*vas novecoöanas b*tisko noz*mi, lai uzsv*rtu ieguld*jumu, ko vec*ka gadag*juma cilv*ki sniedz ...

Komisijas dienestu darba dokuments

Microsoft Word - TRA-LV-Synthesis report draft 12 April 2010 MARQUAGE ANNEXE _2_.doc

„Sprachförderung be i 0 -3-Jährigen"

1 Fort bildungsangebot: „Sprachförderung „Sprachförderung be i 0 -3-Jährig en " be i 0 -3-Jährig en " Er ...

Pedagogu konkur*tsp*jas veicin*šana izgl*t*bas sist*mas optimiz ...

Evija Papule, projekta vad*t*ja Projekta otrais m*c*bu gads bijis spraigs un bag*ts notikumiem, pan*kumiem un cilv*kiem. Vismaz 28 t*kstoši pedagogu jau ir devuši ...

DieT on art nim mtanSchärfezu

20 bad is chez eitung hochschwarzwald dienstag, 22. juli 2008 DieT on art nim mtanSchärfezu Seg lerundGemeinderätebedauerndies ...

Vieglo un kravas automaš īnu tehnisk ā apkope un remonts ( ID ...

apstiprin Āts sia „r Īgas Ūdens ” valdes 26.01.2011. s ĒdĒ protokols nr .1.4.1/2011/05 pie ĥemts : sia „r Īgas Ūdens ” iepirkuma komisijas 21 ...

HOLOKAUTSTS- M*TS VAI PATIES*BA?

Holokausta defin*cija - *dumasveida izn*cin*šana, ko 1939.-1945 gad*veica nacisti. Ar propagandas

vadîbas 2001. gada ziòojuma

MM FinansÁjums un finan﷿u vadÓba 85 3. pielikums. No SALTO projekta vadîbas 2001. gada ziòojuma Projekta plânoðanas seminârs seminârs Aktivitâtes pieraksti ...

Valdības rīcības plāns

2011.gada 23.febru. rīkojumu Nr. 67 . Ministru kabineta . Apstiprin āts ar . āra . Vald ības r ī cības plāns Deklar ācijas par Valda Dombrovska vad

ELEKTRISKO SIST MU PROJEKT ŠANA - J.Barkns

rgas tehnisk universit te ener tikas un elektrotehnikas fakult te ener tikas un elektrotehnikas instit ts j.barkns elektrisko sist mu projekt Šana