Sputtr.com | Alternative Search Engine

Iljada

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ...

Rina Usikova VRSKI ME\U MAKEDONSKIOT JAZIK I DRUGI BALKANSKI JAZICI (lingvisti~ki i sociolingvisti~ki aspekti) Makedonskata jazi~na (dijalektna) teritorija se nao|a ...

REPUBLIKA MAKEDONIJA Pri koristewe na podatocite da se navede ...

iljada par~iwa 50422 5643 1351 thousands pieces Eggs Mleko hl 1243388 116851 69480hl Milk Vino hl 325708 3221 29727hl Vine Rakija hl 3632 - 254 hl Brandy

SOOP[TENIE - NEWS RELEASE

vo iljada denari in 000 denars Naziv na proizvodite i grupata na proizvodi Vrednost Struktura Name of products and groups of products Value Structure

PEACE CORPS MACEDONIA

ninety devedeset dei-vei-deiset one hundred sto sto one thousand iljada ee-lya-da Macedonian for Invitees, Peace Corps / Macedonia Page 8 of 14

Pomozite: Bliznakinje iz Rožaja cekaju presaivanje bubrega

Bliznakinje Jasmina i Jasminka Osmancevic (22) teško su oboljele i njihova buducnost zavisi od transplantacije bubrega za koju je potrebno 60 h iljada eura po jednoj.

himalaja u 77 priča

Misliš da će ti to tribat na pet i po iljada metri visine? Zamava je prijekorno glavon, u stilu “ajme, majko, koga ja ovo vodin”. Postiđeno san izvadija libar iz ...

76 DUHOVITI POUKI

}e napi{ea iljada!“ Nekoj od pustino`itelite go popraval pokrivot na svojata kelija, a eden isku{enik qubopitno go nabquduval. „Saka{ da nau~i{

Deset godini 'Zlatna Bubamara na popularnosta'

Godinava na iljada i pol lu|e }e im odredime pritvor, i tie samite treba da se javat vo KP domot "Univerzalnata sala", dodeka ostanatite dva milioni Makedonci vo dr`avata ...

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ...

dostasanite neizmireni obvrski iznesuvaat 1.347.641 iljada denari od koi do 60 dena iznesuvaat 486.440 iljada denari, a postari od 60 dena se 861.201 iljada denari.

Demokratska stabilizacija

Sé na sé, preku iljada lu÷e sega imaat ne{to {to mo`at da go nare~at dom. Rabotilnicite i obukite pomognaa da se poka`e kako novite biznisi mo`at da sozdadat novi ...