Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ilnih

Prikaz, ugotavljanje in zdravljenje nekaterih imunskih krvnih ...

Pri levkemiji, malignem limfomu in maligni imunoproliferativni bolezni je celi~ni razvoj pre-kinjen vrazli~nih obdobjih, kar se ka`e zrazli~nimi morfolo{kimi lastnostmi in navzo~-nostjo zna~ilnih membranskih ter citoplazemskih antigenov.

A Key to Cross-System Coordination: State EarlyChildhood ...

RAR 3 A ilNih 3.RAR + Family Nights •Classrooms randomly assigned to group •Assessed children's school readiness pre and post Participants Participants •48 Preschool classrooms •8 kids from each classroom randomly selected •Ethnically diverse: •-55% African American •-22% Hispanic/Latino •-17% ...

EARTHQUAKE THREAT IN LJUBLJANA POTRESNA OGRO@ENOST LJUBLJANE

Vpreteklosti je bilo vtem obmo~ju veliko ru{ilnih potresov. Pred sto leti (1895) je mo~an po-tres, ki je imel u~inek med 8. in 9. stopnjo po MCS lestvici, mo~no po{kodoval Ljubljano.

Depresivnost in anksioznost pri mladostnikih zrazli~nimi du ...

Vsi mladostniki iz ES so bili zelo anksiozni, posebnih zna~ilnih razlik med diagnosti~nimi skupinami pa nismo na{li. Zato lahko trdimo, da test za na-daljnjo diagnosti~no obravnavo mladostnikov znepsihoti~nimi du{evnimi motnjami, kjer je anksiozonst `e tako visoka, ni dovolj specifi~en in selektiven.

SN kabelska omre ja - uporaba sodobnih tri ilnih zemeljskih ...

8. KONFERENCA SLOVENSKIH ELEKTROENERGETIKOV - Čate 2007 CIGRE ŠK B1 - 3 SN kabelska omre ja - uporaba sodobnih tri ilnih zemeljskih kablov z izolacijo iz omre nega polietilena Samo Štojs, d.i.e. Elektro Gorenjska, d.d. Ul. Mirka Vadnova, Kranj Tel.: +386 04 20 83 404, Fax: +386 04 20 83 ...

NAVODILA ZA VLAGANJE ZAHTEVKOV ZA PRE NOS PLA * ILNIH PRAVIC ...

NAVODILA ZA VLAGANJE ZAHTEVKOV ZA PRE NOS PLA * ILNIH PRAVIC IN ODSTOP PLA * ILNIH PRAVIC Rok za vloûitev zahtevkov za prenos pla*ilnih pravic je od 15.9.2010 do 31.1.2011 .

(Microsoft Word - SPLO\212NI POGOJI ZA VODENJE ...

sploäni pogoji za vodenje transakcijskega ra * una in opravljanje pla * ilnih storitev za potroänike (microsoft word - splo\212ni pogoji za vodenje transakcijskega ra\310una in opravljanje pla\310ilnih storitev za potro\212nike)

FAQ191036 - Sprememba pla * ilnih ra * unov za prispevke in ...

FAQ191036 - Sprememba pla * ilnih ra * unov za prispevke in davke pri pla * ah Ur. List št. 48/2011, 51/2011 Potrebni koraki; - namestitev nove verzije programa 'Pla*e' (verzija od 2011.9.4) - posodobitev šifrantov za TRR ra*une pri pla*i - vpis opravljenih ur dela - obra*un pla*e - priprava ...

SPLOŠNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE ...

SPLOŠNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, ZASEBNIKE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN DRUŠTVA 1. člen Splošni pogoji opredeljujejo pravice, obveznosti in pogoje pri poslovanju s plačilnim ali transakcijskim računom.

ODNOS POTROäNIKOV DO NAKUPA MODNIH OBLA Č ILNIH ZNAMK

kazalo vsebine 1. uvod 1.1 problematika magistrskega dela .....1 1.2 namen in cilji magistrskega dela .....2 1.3 metode dela ...