Sputtr.com | Alternative Search Engine

Imitom

,,The German Marshall Fund of the US, aRmasrulebeli direqtori

xalxi 2005 wels ukve iyo mosuli xelisuflebaSi. ra qma undaT, arafer SuaSi ar aris aSS. imitom rom yvela qveyana Tavad akeTebs Tavis arCevans Tavad igebs an agebs,

kvleviTi kiTxva

7 „imitom, rom Zalian sustebi arian, imdenad ususurebi arian, rom simarTles da sinamdviles ver uyureben TvalebSi da amas gamoxataven agresiiT da girtyaven imitom, rom SenSi xedaven imden Zalas, rom ise ver gebrZvis da gebrZvis fizikuri SexebiT". "ratom iciT, gansakuTrebiT dRes-dReobiT kacebs aqvT ...

testi literaturaSitesti literaturaSi

luarsabs stumris misvla imitom ar siamovnebda, rom tansacmeli unda Caecva. da viT da luarsab TaTqariZeebis gayris sababi gaxda is, rom maTi colebi ver Seeguen

swfvmj n . m aRl akel iZe , c . yur aSvil i , e . m aRl akel iZe

a) imitom, rom man gaqceviT uSvela Tavs, b) imitom, rom mters ebrZoda, g) imitom, rom mterTan brZola ver SeZlo. davaleba 1. dausvi kiTxvebi teqstSi moniSnul monakveTebs: davaleba 1. dausvi kiTxvebi teqstSi moniSnul monakveTebs: _____

"baqsvudi aris adgili sadac warmateba niSnavs Seni ...

... hokei, curva, ragbi. araakademiuri musika, xelovneba, Teatri musikisa da Teatris aqtiuri programebi trimestruli koncertebi iseve rogorc sxvadasxva instrumentze swavleba. aRweriloba baqsvudis skola mdebareobs zRvispira qalaq hastingsTan axlos, londonidan erTi saaTis savalze. mSoblebi irCeven baqsvuds imitom ...

genderul JurnalistTa saerTaSoriso koalicia

Tu qaliSvilisaTvis raRacas vardisfers ar vyidulob, gamyidvelTa gaocebulmzeras vawydebi. isini gulwrfelad Tvlian, rom me bavSvs raRac mniSvnelovans vakleb! imis gamo, rom me myvirala vardisferi ar miy-vars, diliam erTi wlis bavSvs yurebic ki gauxvrita, biWebSi rom ar areodaT. mxolod imitom, rom mama misTvis ...

genderul JurnalistTa saerTaSoriso koalicia

... russua azerbaijan estonia axalgazrda qalebi xSirad ormagi wnexis qveS aRmoCndebian xolme: maT Cagraven, jer erTi imitom, rom `metismetad~ axalgazrdebi arian, meorec, rom `metismetad~ qalebi arian. an piriqiT. iyavi aqtiuri! _ vuTxariT maT 8 marts. jer erTi imitom, rom axalgazrda xar, meorec imitom, rom ...

qarTvelno, erTad RvTisaken!

... scxo da sakuTari TmiT SeumSrala fexebi. saxli nelsacxeblis surnelebiT aivso. 4 Tqva iuda iskariotelma, erTma misma mo-wafeTaganma, romelsac unda gaeca igi: 5 `ratom ar gaiyida es nelsacxebeli sa-mas dinarad da Raribebs ar daurida?~ 6 es imitom ki ar Tqva, rom Raribebze zru-navda, aramed imitom ...

Amesame piris faqtori ojaxSi Zaladobis dros

Qjer sainteresoa mimovixilo, qalis rogorc erTi sqesis Cagvraze Teoriebi. araerTi avtori miuTiTebs, rom sxva Cagvris saxesTan SedarebiT, qalis Cagvras imitom unda mieqces yuradReba, rom qali xSirad sqesis gamo iCagreba da ara rasis an klasobrivi mizeziT.M mkvlevars merlin frais calke kategoriad gamoyofili ...

hainrih biolis fondSi 2010wlis

darwmunebuli var, es tradicia gagrZeldeba, imitom rom diskusias qmnian misi monawileebi da ara organizacia, sadac igi SeiZleba gaimarTos. 2004 wlis pirvel ramdenime diskusias batoni daviT darCiaSvili uZRveboda, romelic Semdeg `Ria sazogadoeba saqarTvelos~ aRmasrulebeli direqtori gaxda.