Sputtr.com | Alternative Search Engine

Imwpi

Ãm‚nwKv IΩn‰n AwK-ß-fp-sSbpw sNb¿am≥amcp-sSbpw

{]kn-≤o-I-cn-°p-∂Xv tIcf kwÿm\ Xnc-s™-Sp∏v IΩo-j≥ tIm¿∏-td-j≥ aµn-cw, F¬.-Fw.-Fkv PwKvj≥ hnImkv `h≥ ]n.-H, Xncp-h-\-¥-]pcw ˛ 695033 2010 ...

pÅ nñv

^mdw Un (16, 18, 42 Fóo N«§Ä ImWpI) t{]mhnUâv ^ïv ]Ww \ðIpóXn\pÅ _nñv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mw \¼À hu¨À aptJ\ \o¡pt]m¡p ...

nXy hn{im¥n

1 s{]m^. Fw.-ssh. tbml-m : Publisher : ^oentbm _p°vkv tIme-t©cn 682 311 \nXy hn{im¥n s{s{s{s{s{]m^. Fw]m^. Fw]m^. Fw]m^. Fw]m^. Fw . ssh. tbml-m

Sample Question Paper - I MATHEMATICS (Science Group)

Sample_Science Sample_Science. Standard - XII Sample Question Paper - I MATHEMATICS (Science Group) 2 Weightage to score of content MATHEMATICS (ScienceGroup) Std ...

Sample Question Paper - I MATHEMATICS (Commerce Group)

9 14. Jack, Sita and Mohan invested Rs. 25,000, Rs. 75000 and Rs. 50,000 respectively in a business. The net profit for the year was Rs. 12,000 which was divided in ...

Instructions to Principals

apX¬ ***** hscbp≈ Imebfhn¬ A≤ym]I¿, shmt°jW¬ C≥kv{SIvS¿am¿, em_v sSIv\n°¬ AknÂpam¿ F∂nh¿°v ÿew am‰Øn\p≈ At]£ Hm¨sse\mbn ka¿∏n°mhp ...

ICC Bulletin Vol.2.2 March-April 2007

C´y³ It¯men¡m kaqlw hnb¶ ICC Bulletin Vol.2.2 March-April 2007 Message of the Chaplain P.Thomas Thandappilly CST t\m¼pImew DbnÀ ...

Open Regular

9 hnZym¿Yn Hm∏¨ kvIqfn¬ ap≥]v cPnÿ sNbvXn´ps≠¶n¬ A\ptbmPyambXv 18-˛masØ ^o¬Un¬ skeIvSv sNbvXv A\p_' hnhc߃ F‚¿ sNtø≠XmWv.

kb‡kv ko‰p-I-fpsS Atem-«psa‚v Table -VI

tIcf k¿¡m¿ 24 aqey-\n¿Wbhpw t{KUnwKpw-tdm˜ \…¿ 38, 6 F¶nh IInd preference hgn sXc-s"-Sp-¡-s‚-«-h-cm-Wv. ImcWw Ah-cpsS tImta-gvkn-ep¯ Db¿¶ WGPA BWv.

AY GImZtim≤ymb x (C\n ]Xns\m∂ma≤ymbw)

Hmw {io ]camXvat\ \ax AY GImZtim≤ymb x (C\n ]Xns\m∂ma≤ymbw) {ioIrjvW≥ hn`qXnIsf∏‰n hnhcn®Xp tI´t∏mƒ Xs‚ tamlsa√mw amdnsb¶nepw Ah t\cn´pImWm ...