Sputtr.com | Alternative Search Engine

Incelendi

BACTEC KAN KÜLTÜR SİSTEMİ İLE İZOLE EDİLEN MİKRO ...

GEREÇ VE YÖNTEM İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na 2003 yılında BD BACTEC PLUS+Aerobic/F kan kültür şişeleri ile gönderilen kan örnekleri, BACTEC 9050 kan kültür sistemi ile incelendi.

Metritisli K›sraklardan ve Ayg›rlardan Klebsiella ...

Elli alt› metritisli k›sraktan al›nan intrauterin svap örne¤i ile 27 ayg›rdan al›nan üretral fossa svap› ve sperma örnekleri incelendi.

PRİMER İNTRASEREBRAL HEMORAJİDE ORTALAMA ARTERYEL BASINÇ ...

Gereç ve Yöntem: Haydarpaa Numune Eğitim ve Aratırma Hastanesi I. Nöroloji Kliniğine 2003-2005 yılları arasında, inme balangıcından itibaren 8 saat içinde bavuran ve bilgisayarlı beyin tomografisi (BT) ile intraserebral hemoraji saptanan 209 hasta incelendi.

SERUM ÜRİK ASİT DÜZEYLERİNİN HEMORAJİK İNMEDEKİ ...

Hemorajinin lokalizasyonu ve hacmi, inme risk faktörleri ve serum ürik asit düzeyleri ile GOS ve mRS arasındaki ilişki ANOVA testi ile, ürik asitin hemorajik inme için risk faktörü olarak rolü multivariate regresyon analizi ile incelendi.

Kombine Koroner Arter Bypass Greft ve Kapak Ameliyatlarında ...

da opere edilen 49 kombine koroner ve kapak ameliyatı retrospektif olarak incelendi. Olgular cins, yaş, NYHA fonksiyonel sınıflaması, kapak patolojileri, kapak hastalığı etyolojisi, preoper- atif semptomlar, operatif ve postoperatif özel- likler açısından incelendi.

Prostat adenokarsinomlarında PSA değerlerinin Gleason Skor ...

Yöntem Çalışmamızda, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında, Ocak 2004 ile Mayıs 2005 tarihleri arasında PACa tanısı almış 68 olgu ile yine aynı tarihler arasında BPH tanısı almış 55 olgu incelendi. % 10'luk formalin ile tespit edilen dokulardan uygun ...

Allerjik Rinitli Hastalarda Yaflam Kalitesi (*) Quality of ...

Hastalar›n hastal›klar›na ve tedavi sürecine iliflkin özelliklerinin da¤›l›m› incelendi¤inde; hastalarda en s›k görülen semptomlar›n hapfl›rma (%62.4), burunda t›kan›kl›k (%62.4), bafl a¤r›s› (%42.4), burunda kafl›nt› ve ak›nt› (%37.6), burunda t›ka-n›kl ...

ÜROLOJİK MANİPULASYONLARIN SERUM PSA DÜZEYLERİ ÜZERİNE ...

Hastaların detaylı anamnezleri, şikayet, fizik muayene bulgusu ve ürolojik öyküleri ret-rospektif olarak incelendi ve tanıya ulaşmak için kullanılan biyokimyasal analizler ve radyolojik incelemeler de her iki gruba göre incelendi.

Sibel CENG * ZHAN

Aynõ *ekilde ö*renme stili ile ilgili ara*tõrmalar incelendi*inde de (Demirba* ve Demirkan, 2003; Dunn ve Griggs, 1996; Kraus, Reed ve Fitzgerald, 2001) ö*rencilerin ö*renme stili tercihlerine göre yapõlandõrõlan ve teknolojilerle desteklenen ö*retim tasarõmlarõ sonucunda akademik ba ...

FOURNIER KANGREN İ: 38 OLGUNUN DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ ...

Hasta bilgileri retrospektif olarak incelendi. Yaş, etiyolojik ve predispozan etkenler ve hastaneye kabul edilene kadar geçen süre gibi faktörler incelendi.