Sputtr.com | Alternative Search Engine

Infarkta

AKUTNI MIOKARDNI INFARKT SKOR I EHOKARDIOGRAFSKI PARAMETRI ...

infarkta miokarda u zavisnosti od njegove lokalizacije. Metod: Studija obuhvata 955 pacijenata. Ispitanike predstavljaju pacijenti sa elektrokardiografskim (EKG) znacima infarkta prednjeg zida.

Venoruton® vs Daflon®: Evaluation of Effects on Quality of ...

http://ang.sagepub.com/ Angiology http://ang.sagepub.com/content/57/2/131 The online version of this article can be found at: € DOI: 10.1177/000331970605700201

uticaj implantacije stenta na Funkciju lijeVog VENTRIKULA U ...

Fibrinolitička terapija je jedini neinvazivni tretman koji direktno utiče na ishod infarkta. Svrha istraživanja bila je usporedba sistolne funkcije lijevog ventrikula mje-rene ejekcionom frakcijom u uslovima tretiranja infarkta miokarda primarnom implantacijom stenta, fibrinolitikom streptokinazom ...

Pristup bolesniku s akutnim koronarnim sindromom

U sluËaju poviπenoga troponina T ili I odnosno poviπenja CK-MB postavlja se dijagnoza infarkta miokarda, takoer s obzirom na promjene ST-segmenta: infarkt miokarda s elevacijom (STEMI) odnosno bez elevacije ST-segmenta (NSTEMI).

SEREBRAL İNFARKTA BAĞLI AFAZİ GELİŞEN HASTALARDA Tc-99mm ...

SEREBRAL İNFARKTA BAĞLI AFAZİ GELİŞEN HASTALARDA Tc-99mm HMPAO BEYİN SPECT BRAIN SPECT IN PATIENTS WITH APHASIA DUE TO CEREBRAL INFARKT ÖZET Bu çalışmada serebral infarkta bağlı olarak afazi gelişen hastalarda Beyin SPECT'inin iskemik strokun akut ve subakut dönemindeki tanı ...

Promjene u metabolizmu kortizola nakon ishemijskoga ...

MEDICUS 2006. Vol. 15, No. 1, 189 - 194 189 Promjene u metabolizmu kortizola nakon ishemijskoga cerebrovaskularnog inzulta i infarkta infarkta miokarda Changes in Metabolism of Cortisol after Ischemic Stroke and Myocardial Infarction Omer Ć.

Terapija matiËnim stanicama u lijeËenju akutnog infarkta ...

2008;3(9-10):79. I shemijska bolest srca predstavlja danas veliki javno-zdravstveni problem u industrijaliziranim i razvijenim zemljama svijeta. Usprkos napretku u tehnici reperfuzi-je miokarda i novim farmakoloπkim spoznajama lijeËenje posljedica akutnog i kroniËnog ishemijskog oπteÊenja ...

Terapija akutnog infarkta miokarda u pacijenata s ulkusnom ...

Davor Horvat, Igor FrancetiÊ 1 OpÊa bolnica Karlovac, Karlovac, 1 KliniËki bolniËki centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska Karlovac General Hospital, Karlovac, 1 Clinical Hospital Centre Zagreb, Zagreb, Croatia 2009;4(8-9):62.

AKTUELNI PROBLEMI CURRENT TOPICS - ATEROSKLEROZA I FAKTORI ...

 Aspirin 75 mg dnevno (bolesnici sa KB, cerebralnom aterosclerozom, perifernom aterosclerozom, preporuč uje se i kod hipertenzije i bolesnika sa rizikom od kor. bolesti)  Beta-blokatori (u bolesnika posle infarkta miokarda)  ACE-inhibitori (u bolesnika sa znacima srčane slabosti u toku ...

2nd Congress of the Echocardiographic Society of Serbia

... 13:00-13:25 Globalna i regionalna sistolna funkcija LK Vlahović-Stipac 13:25-13:45 Tkivni Doppler: principi, parametri, primena M. Deljanin-Ilić 13:45-14:10 Ishemijska bolest srca i akutni infarkt miokarda I. Nedeljković 14:10-14:20 Eho procena okluzije infarktne arterije u ranoj fazi infarkta miokarda ...