Sputtr.com | Alternative Search Engine

Infarkta

ANTIAGREGACIONA TERAPIJA U AKUTNOM KORONARNOM SINDROMU ...

nestabilne angine pektoris, miokardnog infarkta bez St elevacije (NSteMi) ili infarkta sa elevacijom St segmenta (SteMi). Od izuzetnog je kliničkog značaja, jer

Učestalost i prognostički značaj asimptomatske ishemije ...

Sl. 1 − Učestalost asimptomatske i simptomatske ishemije miokarda (IM) u stres-ehokardiografskom testu kod bolesnika s prele anim infarktom miokarda Nije nađena značajna razlika u polnoj i starosnoj struk-turi, kao ni lokalizaciji infarkta miokarda između bolesnika sa simptomatskom i ...

UDK 577.1 : 61 ISSN 1452-8258 - Sne`ana Jovi~i}

smrti ili nefatalnog infarkta miokarda u narednih 10 godina ≥20%. Drugu kategoriju ~ine osobe sa dva ili vi{e faktora rizika kod kojih je 10-godi{nji rizik <20%.

INTRAKRANIJSKA ULTRASONOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI PERINATALNOG O ...

... tijeku kakve te`e osnovne bolesti koja se komplicira di-seminiranom intravaskularnom koagulopatijom ili policitemijom, npr. sepsa, asfiksija, priro|ena sr~ana gre{ka i dr. Naj~e{}e je sjedi{te tromboembolije a. cereb ri medija u ~ijem vaskularnom oskrbnom podru~ju dolazi do hemoragi~nog infarkta i ...

POREME Ć AJI FO SFO-KALCEMI Č NOG BI LA NSA KO D BOLES N ...

Originalni rad UDK: 616.61-78: 616.7 doi: 10.5633/amm.2011.0106s . POREMEĆAJI FOSFO-KALCEMIČNOG BILANSA KOD BOLESNIKA NA

Milovan Petrovic

M53 1 MILOVAN PETROVI 4, Gordana Pani6, Tibor 5anji, Ilija Srdanovi6, Vladimir Ivanovi6,; NISKOMOLEKULARNI HEPARINI I REDUKCIJA STVARANJA TROMBA U LEVOJ SR5ANOJ KOMORI NAKON AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA, in Medicina danas, 3-4, Novi Sad, 2007., 221-25.

ZNAČAJ VENTRIKULARNIH EKSTRASISTOLA KOD MLAĐIH PACIJENATA ...

Reentry kru enje impulsa, tipično gde postoji deo miokarda sa sporom kondukcijom, izmenjeno oštećeno tkivo zbog infarkta, o iljno tkivo u graničnoj zoni prema zdravom miokardu.

Matične ćelije zubne pulpe i njihov potencijalni značaj u ...

Matične ćelije zubne pulpe otvorile su nove perspektive u terapijskoj primeni ovih ćelija ne samo u regeneraciji dentina, tkiva periodoncijuma i koštano-zglobnog tkiva kraniofacijalne regije, već i u lečenju neurotraume, autoimunskih oboljenja, infarkta miokarda, mišićne distrofije i oštećenja ...

PROGRAM SIMPOZIJUMA / SYMPOSIUM PROGRAM

P 21 Uticaj fizičke aktivnosti na kardiopulmonalni funkcionalni kapacitet kod bolesnika lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom u toku akutnog infarkta miokarda I.P. Nedeljković, M. Ostojić, S. Mazić i sar.

Optimalus vidinës miego arterijos endarterektomijos laikas ...

Mes atrinkome 243 ligo-nius, kurie sirgo insultu ir jiems operuota didelio laips-nio vidinës miego arterijos stenozë. Á analizæ neátraukëme ligoniø, kuriems smegenø infarktas apëmë daugiau kaip treèdalá pusrutulio arba kuriems átarëme kardioembolinës kilmës smegenø infarktà.