Sputtr.com | Alternative Search Engine

Infekcji

OCENA SKUTECZNO CI ZAŁO ENIA SZWU OKR NEGO SPOSOBEM ...

porodów przedwczesnych, numer kolejny ci y, zastosowanie leczenia tokolitycznego, wartoci CRP jako markera infekcji wewntrzma cicznej. Skuteczno leczenia szwem okr nym oceniono na podstawie: ...

ORIGINAL PAPERS

Zakażenia szczepami Klebsiella są poważnym problemem na oddziałach pediatrycznych, ponie− waż wywołują wiele infekcji szpitalnych, takich jak ostre biegunki dzieci inoworodków.

tom 46 numer 4 rok 2007

... jest prowadzenie programÛw ich kontroli maj„-cych na celu szczegÛ‡owe poznanie drÛg rozprzestrze-niania siŒ infekcji oraz potencjalnych rezerwuarÛw mikroorganizmÛw patogennych.

Wytyczne Zespołu Ekspertów odnośnie* postępowania ...

... ogólna ocena statyki miednicy mniejszej, stanu estrogenizacji pochwy, obecności infekcji, obecności przetok, - próba kaszlowa w pozycji ginekologicznej i stojącej. ...

ORIGINAL PAPERS

Pobierano wymazy gardła oraz surowicę od dzieci, wostrej fazie infekcji zdiagnozowanej ja ...

Wyniki badania s³uchu u uczestników Olimpiad Specjalnych ...

Badania przeprowadzone przez Donague i Abbasa [7] w popu-lacji 293 osób potwierdzi³y wystêpowanie przewlek³ych infekcji nosa, gard³a i uszu u oko³o 40% badanych zzes-po³em Downa i 29% z innymi zaburzeniami umys³o-wymi.

Wstępne wyniki chirurgicznego leczenia otyłości metodą ...

Doszło bowiem do powstania przepukliny brzusz-nej pooperacyjnej na skutek trudnej do opanowania infekcji rany operacyjnej. Po upływie półtora roku po RYGB chory ponownie by ...

3. Penicillium marneffei - AIDS defining illness

Wnioski: Wczesne rozpoznanie i leczenie zmniejsza śmiertelność z powodu infekcji P. marneffei u pacjentów z HIV. Key words : infection, dimorphic, fungi, ...

CZYNNIKI RYZYKA POGRUBIENIA KOMPLEKSU BŁONY WEWNĘTRZNEJ I ...

Pierwszy szczyt wzrostu śmiertelności spowodowany jest współwystępowaniem nefropatii toczniowej i infekcji. Po kilkunastu latach obserwuje się ponowny szczyt nara-stania śmiertelności, ...

Antybiotyki w podstawowej opiece zdrowotnej

Tylko 34% pacjentów w Polsce (37% w Europie) zostało poinformowanych, o braku skuteczności antybiotyków w przy-padku infekcji wirusowych i tylko 29% ...