Sputtr.com | Alternative Search Engine

Informacionit

Fjalim i presidentes së Universitetit Europian të Tiranës ...

Fjalim i presidentes së Universitetit Europian të Tiranës Dr. Teuta Dobi mbajtur në konferencën ndërkombëtare 'Potenciali i teknologjisë së informacionit për pjesëmarrje ekonomike dhe sociale' 11 Janar 2011 Dear Colleagues, honoured professors of University of Salento and of the ...

PLANIMËSIMOR CIKLIIPARËISTUDIMEVEUNIVERSITARE

Nocionet kryesore të informacionit, burimet e informacionit, sasia e informacionit, entropia, sasia e vendosjes, teprica dhe përkufizimet e debitit të informacionit.

Strategjia Ndërsektoriale për Shoqërinë e Informacionit

Strategjia Ndërsektoriale për Shoqërinë e Informacionit . Strategjia Ndërsektoriale . për . Shoqërinë e Informacionit . 1

Prezantim i informacionit ekzistues mbi dhunen në familje ...

Me pak fjalë Situata e grave në Shqipëri, veçanërisht përsa i përket fenomenit të dhunës në familje, është përkeqësuar gjatë dhjetë viteve të fundit, dhe kjo në nje kohë kur mungojnë të dhënat e besueshme zyrtare që vërtetojnë fenomenin.

Albanian leaflet -final

•Mbështetje për Qendrën e Informacionit të Ministrisë së Mjedisit: është organizuar një vizitë studimore në Hungari, për specialistë dhe përfaqësues të Bashkisë së Tiranës, OJFve, Ministrisë së Mjedisit.

Bashkëpunim Shkencor në Mbështetje te Peshkimit te ...

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, të depozitohet në sistemet e informacionit, të transmetohet me çfaredo forme o mjeti, si elektronike, ...

ALMEX - ALBANIAN MILITARY EXHIBITION, A MILITARY PROMINENT EVENT

Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe informacionit, siguria bankare, shtypi dhe ruajtja e dokumenteve të sigurisë se lartë, do të jenë të tjera hallka mbi të cilat do të fokusohet ALMEX.

DREJTUAR: DREJTORISË SË SIGURIMIT TË INFORMACIONIT TË ...

Tiranë, më ___,___, 2010 KËRKESË DREJTUAR: DREJTORISË SË SIGURIMIT TË INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR KOMISIONIT TË ANKANDIT T I R A N Ë Unë i nënshkruari _____, lindur _____ dhe banues në _____, me detyrë _____, pranë_____, jam njohur me lajmërimin e ...

PLANI I BIZNESIT 2009-2013

... ku përfshihet kryesisht assistenca për teknologjinë e informacionit (IT) , assistenca për mirëmbajtjen e sistemit të kompjuterizuar për financën e kontabilitetin ...

Horticultural Promotion in Kosovo (HPK)

Fondet shtesë janë përdor për ti rritur kapacitetet e projektit dhe veçanërisht aktivitetet në fushën e biznesit dhe promovimit të tregut, shërbimet e informacionit, analiza ekonomike dhe të politikave, planifikimit strategjik si dhe mbrojtjes bimore dhe të shëndetit të njeriut.