Sputtr.com | Alternative Search Engine

Inicimi

ORGANZIMI INSTITUCIONAL DHE PLANIFIKIMI STRATEGJIK I ZHVILLIMIT ...

1 Shkruan: Prof. Dr. Izet Zeqiri ORGANZIMI INSTITUCIONAL DHE PLANIFIKIMI STRATEGJIK I ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL Objektivi i çdo shteti është zhvillimi i ekonomisë ...

Çështjet lidhur me rolin e bashkëpunëtorëve profesional dhe ...

Inicimi i Procedurave Ligji për trashëgiminë thotë “[m]e vdekjen e personit hapet trashëgimi i tij.”10 LPJK parasheh “[p]rocedura për shqyrtimin e pasurisë ...

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS STRATEGJIA E TIK-së

PROGRAMI STRATEGJIK 1.1: Inicimi i ndryshimeve legjislative të nevojshme për vënien e suksesshme në përdorim të TIK-së në gjyqësorin e Kosovës

KORRIK-GUSHT 2010 - Koncepti i reformës kurrikulare - ”…para ...

KORRIK-GUSHT 2010 Koncepti i reformës kurrikulare Inicimi centralist dhe i centralizuar i ndryshimeve kurrikulare nga qeveritë qendrore, pa

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT

Neni 20 Inicimi i aktiviteteve të prokurimit Neni 21 Themelimi i departamenteve të prokurimit nga autoritetet kontraktuese Neni 22 Zyrtarët e prokurimit gjatë ...

Kompania e Ujësjellësit Rajonal “Hidrodrini” SH.A – Pejë

lehta dhe të rënda të disiplinës në punë, organi disiplinor, inicimi, udhëheqja e procedurës disiplinore, shqiptimi i masave disiplinore dhe përgjegjësia ...

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V ...

Inicimi i konfliktit administrativ nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit të Këshillit. Neni 15 Procedura në rast mos zbatimi të vendimit të këshillit

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT

Inicimi i aktivitetit të prokurimit 20.1 Për çdo aktivitet të prokurimit të autoritetit kontraktues, ZKA duhet të caktojë një person që

PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS Kuvendi i ...

punët që janë objekt i kontratës përkatëse, inicimi i një aktiviteti të ri të prokurimit nuk do të rezultojë në dorëzimin e një numri më të madh të ...

Tabela për raportimin e rezultateve të K1 për të gjitha ...

Inicimi i procedurave të prokurimit. K1-K4 Ekziston kontrata për furnizim me kompaninë përkatëse. (Zakonisht aktivitetet e prokurimit për këtë fushë ...