Sputtr.com | Alternative Search Engine

Inilac

POLJOPRIVREDNI FAKULTET / FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE ...

Omamljivanje - bitan inilac dobrobiti životinja za klanje / Stunning - important factor of animal welfare in slaughter process Dr. Ilija Vukovi., Mr. Dragan Vasilev

K R I V I * N I Z A K O N I K

(2) Krivi*no djelo je u*injeno ne*injenjem kad je u*inilac propustio *injenje koje je bio du an da izvrši. (3) Ne*injenjem mo e biti u*injeno i krivi*no djelo koje zakonom nije odre*eno kao ne*i-njenje, ako je u*inilac propuštanjem du nog *injenja ostvario obilje ja krivi*nog djela.

Eb!cj!wbt!mkvej! qvtujmj!ob njsv-!wbaojkf!kf!eb!tblsjwbuf ...

Podsticajnim merama, kreditiranjem pre svega, ali i subvencioniranjem i donacijama, p~elarstvo jugoisto~ne Srbije mo`e postati zna~ajna privre-dna delatnost i va`an ~inilac u sistemu proizvodnje zdravstveno ispravne hrane.

Zakon o prekrsajima

U*inilac koji je prekora*io granice nu ne odbrane, mo e se bla e kazniti. Ako je to prekora*enje u*injeno pod naro*ito olakšavaju*im okolnostima, u*inilac ne*e odgovarati za prekršaj.

Krivicni zakon Republike Srpske_lat

(2) Krivi*no djelo moûe biti izvröeno ne*injenjem samo kad je u*inilac propustio *injenje koje je bio duûan da izvröi. Vrijeme izvröenja krivi * nog djela * lan 9.

ZAKONI REPUBLIKE SRPSKE IZ OBLASTI KRIVI^NOG PRAVA

(2) Krivi~no djelo mo`e biti izvr{eno ne~iwewem samo kad je u~inilac propustio ~iwewe koje je bio du`an da izvr{i. Vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela ^lan 9.

ASINHRONE MAŠINE

inilac Pri stvaranju magnetskog polja uvek težimo da ono bude harmonično, međutim ono praktično uvek manje ili više odstupa od harmoničnog oblika.

kanton98-4

Ako je u~inilac jednom radnjom ili sa vi{e radnji u~inio vi{e prekr{aja po kojima nije doneseno rje{enje o prekr{aju, a postupak se vodi pred istim sudom, utvrdit }e se prethodno kazna za svaki prekr{aj i izre}i sve utvr|ene kazne, a ako su kazne i iste vrste, izre}i }e se jedna ukupna kazna koja je ...

PAR LAMENT AR NA

Jedan od wih je ustavni ~inilac, koji odre|uje wihov generalni normativni odnos. Za politi~ki `ivot ni{ta mawe nije zna~ajan ~inilac stvarne politi~ke mo}i.

odlaganju krivi * nog gonjenja

(ukoliko vrijednost oduzete stvari zna * ajno ne prelazi iznos potreban za postojanje tog krivi * nog djela - 150,00 * , a u * inilac je iöao za tim da pribavi tu vrijednost (do 250,00 * ) , - Utaja iz * lana 243 stav 1.