Sputtr.com | Alternative Search Engine

Inkomste

Return for payment of provisional tax Opgawe vir betaling van ...

IRP6 INCOME TAX INKOMSTEBELASTING Return for payment of provisional tax Opgawe vir betaling van voorlopigebelasting Enquiries should be addressed to/Navrae moet gerig word aan: Receiver of Revenue/Ontvanger van Inkomste - Reference number Verwysingsnommer Date Datum Tax period Belasting tydperk ...

AANSOEK OM FINANSI√čLE STEUN/APPLICATION FOR FINANCIAL ASSISTANCE

State: Yes or No Beskrywing van inkomste bv Werk, Pensioen, Kinderonderhoud, Rente op belegging, Besigheidswins, ens. Description of income e.g. Job, Pension, Child grant, Investment Interest, Business profit, etc. Inkomste pm verkry.

Financial Year Boekjaar wat op

BEGROTING VAN INKOMSTE (R.P.3) Inkomsteramings in die Eerste Druk van die Begroting van Inkomste (R.P.3) word op die voorafgaande boekjaar se belastingkoerse en - skale gebaseer.

SOUTH AFRICAN REVENUE SERVICE SUID-AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS

STAATSKOERANT, 20 OKTOBER 2006 No. 29313 3 SOUTH AFRICAN REVENUE SERVICE SUID-AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS No. R. 1053 20 October 2006 CUSTOMS AND EXCISE ACI', 1964.-1MPOSlTION OF PKOVISlONAL PAYMENT (PP1125) Under section 57A(2) of the C:ustoms and Excise Acl. 1964, the period Ibr a provisional ...

Statistics South Africa Private Bag X44 Pretoria 0001

Dit plaas geweldige druk op statistiese metodologie: van die oorweging van die impak van Internet-transaksies op die meet van inflasie, tot die gebruik van vierwielaangedrewe-voertuie om diep plattelandse huishoudings te bereik vir inkomste- en uitgawe-onderhoude; van die ontvangs van e-pos antwoorde ...

Guide to budget final.cdr 1

Ons as die Provinsiale Regering genereer inkomste van verbruikersfooie soos die betalings deur individue vir sekere goedere en dienste soos voertuig lisensies en verkeersboetes.

The Economic Contribution of Home Production for Home ...

Hierdie aktiwiteite dra ongeveer 12.0 persent by tot die inkomste van Oos-Kaapse huishoudings, terwyl dit slegs 6.7 persent bydra tot die inkomste van huishoudings in KwaZulu-Natal.

Application for tax directive: Fixed percentage Aansoek om ...

(Geliewe u berekeninge te verskaf in die spasie voorsien) Less: Admissible expenditure Min: Toelaatbare uitgawes Estimated taxable income Geskatte belasbare inkomste Tax payable Belasting betaalbaar Tax payable as a Belasting betaalbaar uitgedruk as 'n percentage of gross income persentasie van bruto inkomste X ...

for tax clearance certificate

Aanspreeklikheid van die verteenwoordigende belastingpligtige Artikel 95 (i) Elke verteenwoordigende belstingpligtige is, met betrekking tot die inkomste waarop hy in sy verteenwoor-digende hoedanigheid bevoeg is om te bestuur, te ontvang, oor te beskik, te remiteer, te betaal of te beheer, in alle ...

INCOME TAX / INKOMSTEBELASTING

Indien "Ja", by welke Ontvanger van Inkomste is die belasting betaal? Return of income from investments, property, rights and royalties/ Opgawe van inkomste uit eiendom, beleggings, rente en tantieme INCOME TAX / INKOMSTEBELASTING IT/IB 3(b) Surname / Van Initials / Voorletters Postal Address / Posadres ...