Sputtr.com | Alternative Search Engine

Inspeksie

CERTIFICATES RECEIVED BY:

microsoft word - sertifikate nodig vir munsipale inspeksie.doc. stand: ………………………… date: ……………………………….. certificates received by:.....

CEDERBERG MUNISIPALITEIT

... Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van art 49(1) (a) (i) van die Plaaslike Owerhede: Munisipale Eiendomsbelasting Wet,2004 (Wet 6/2004 ) hierna verwys as die "Wet" dat die Algemene Waardasielyste vir die boekjare Julie 2008 - Junie 2012 ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie ...

LIGTE MOTORVOERTUIG (KODE 08) HANDRAT / OUTOMATIES) VOORRIT ...

"ELKE INDUSTRIE HET 'N LEIER" 021-976-9877 021-976-9877 021-976-9877 LIGTE MOTORVOERTUIG (KODE 08) HANDRAT / OUTOMATIES) VOORRIT-INSPEKSIE (BUITE) 1. Daar is geen lekkasies of obstruksies onder die voertuig nie.

WESKUS DISTRIKSMUNISIPALITEIT (WDM) / WEST COAST DISTRICT ...

Hierdie vorm moet te alle relevante tye in of op die geregistreerde vaartuig gehou word sodat dit te alle tye beskikbaar is vir inspeksie. This form must at all times be kept in or on the registered vessel so that it shall be readily available for inspection.

EC - Augustus 2005

Let wel A: Met die naderstap versoek die toetsbeampte die applikant om 'n buite-voorritinspeksie uit te voer voordat hy/sy in die voertuig klim.Die voertuig bly luier terwyl die buite inspeksie gedoen word sodra onder andere vasgestel kan word of daar enige luglekke op die remstelsel is.

TITLE: (Prof, Dr, Mr, Mrs, Miss, etc ...

Verstrek asseblief in duidelike skets waarop die pad na die plaas (plek van inspeksie) in kilometers aangedui word. NB: This route description must be completed by all members.

Land Reform » Provision of Land and Assistance Act (126/1993 ...

Kaarte Is beskikbaar vir inspeksie by die Bredasdorp Dlstrlkskantoor van die Departement van Landelike Ontwikkeling &·Grondhervorming, Langstraat 38. rfJ~-BABA~~-MAGODA HOOFDIREKTEUR PROVINSIALE GEDEELDE DIENSSENTRUM -WESKAAP DEPARTEMENT VAN LANDELIKE ONTWIKKEUNG It GRONDHERVORMING DATUM: 12/09/2011

2 No. 295 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 14 DECEMBER 2011

Munisipaliteit en is beskikbaar vir inspeksie op alle redetike tye. Die wysigingskema tree in werking op datum van publikasie hiervan in terme van die bepalings van die Wet

AGRICUlTURAL PESTS ACT, 1983 (ACT No.36 OF 1983)

... produkte) wat gebruik word vir stut, beskerming of dra van 'n produk soos palette, "dunnage" , kratte, verpakkings blokke, dromme, kaste. laai borde, pallet kante en slees wat in feitlik enige ingevoerde besending teenwoordig kan Wee5, insluitend besendings wat nie normaalweg aan fitosanitere inspeksie ...

SHORT TERM INSURANCE POLICY APPLICATION FORM MOTOR ONLY ...

BELANGRIK: Die Versekeraar sal nie aanspreeklik wees vir die verlies of skade aan die motor voertuig of klank toerusting wat in die motor geinstalleer is indien die versekerde nie ‘n voertuig inspeksie verslag kan toon gedoen binne 48 uur vanaf die ...