Sputtr.com | Alternative Search Engine

Intelekti

2009-2010 saswavlo weli

Tbilisi, ilia WavWavaZis 17 b. tel: 25-05-22, 91-22-83 1 noembridan gilocavT axal saswavlo wels! www. intelekti.ge info@intelekti.ge

inteleqtis saxelmZRvaneloebi iyideba Semdeg misamarTebze:

გასაყიდი პუნქტის სახელწოდება გასაყიდი პუნქტის მისამართი - დასახლებული პუნქტი გასაყიდი პუნქტის მისამართი ...

II

InTeLeKTI Publishers Tbilisi 2011 gamomcemloba inteleqti Tbilisi, ilia WavWavaZDis gamz. 17b. tel.: 25 05 22, 91 22 83. www.intelekti.ge info@intelekti.ge inteleqti@caucasus.net

guram gogiSvili, Teimuraz vefxvaZe, ia mebonia, - I klasi ...

InTeLeKTI Publishers Tbilisi 2011 gamomcemloba inteleqti Tbilisi, ilia WavWavaZDis gamz. 17b. tel.: 25 05 22, 91 22 83. www.intelekti.ge info@intelekti.ge inteleqti@caucasus.net

Region Site ID ATC Name City State

... Gaborone Botswana VUE EMEA 56660 University of Botswana Gaborone Botswana VUE EMEA 57880 ASAP Ltd. Sofia Bulgaria VUE EMEA 54631 CAD&RD Progress Ltd Sofia Bulgaria VUE EMEA 51844 Diem-M Language Centre Varna Bulgaria VUE EMEA 57964 Information Services PLC Sofia Bulgaria VUE EMEA 55257 Intelekti Ltd ...

SHKOLLAFILLOREDHEEMESME • ZENIT - ZENIT

2 Punimetënxënësve ZENITI E marim një Z nga zemrat tona E marim një E nga energjitë tona E marim një N nga nuri jonë E marim një I nga intelekti jonë

BNR Radio Bullgaria Kultura dhe shkenca

Pervec sistemit qendror nervor, i cili eshte intelekti i tij, Kibertroni si njeriu, ka dhe nj e sistem te dyte nervor, i cili formon reflekset e tij.

FILOZOFIA E NJOHJES∗

E para prej këtyre është arsyeja / intelekti, aftësia e të menduarit; e dyta janë shqisat, aftësia e perceptimit, e vrojtimit. Vallë, cila prej këtyre dyjave luan rol më të madh te njohja?

ERDVĖJE YPATUMAI IR TEISINIS REGLAMENTAVIMAS Mindaugas ...

apie teisių valdymą įdiegimas į intelekti­ nės nuosavybės objektus. Šios informaci­ jos apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą panaikinimas arba pakeitimas be

HYRJE NË FILOZOFI∗

Kështu, përkundër shkencës e cila merret me nocione të përgjithshme dhe abstrakte si: çmimi, mundi, kërkesa, prona, energjia, shpejtësia, pesha specifike etj., filozofia punon me nocionet, si: prova, njohja, kuptimi, vërtetësia, synimi, Zoti, intelekti, natyra etj.