Sputtr.com | Alternative Search Engine

Intensiuri

sarCevi

osman Turani generaluri direqtori Osman Turan CEO siaxleebiT savse kidev erTma welma gaiara. jeo-seli 14 wlisaa. es ki niSnavs, rom teqnologiebis da novaciebis ...

avtorebi: l. ebraliZe, o. SainiZe, S. lamparaZe,

1 saxelmZRvanelo cnobari gamocemulia aWaris avtono-miuri respublikis soflis meurneobis saministros miznobrivi programis ,,regionis fermerTa swavleba-konsultireba da ...

`mwignobroba

`mwignobroba qarTuli~ ∗ `da ese farnavaz iyo pirveli mefe qarTlsa Sina qarTlosisa naTesavTagani. aman gana-vrco ena qarTuli, da arRara izraxeboda sxua ena qarTlsa ...

sabunebismetyvelo mecnierebaTa seria

Sromebis VI tomSi (sabunebismetyvelo mecnierebaTa seria) warmodgeni-lia axladdaarsebuli soxumis saxelmwifo universitetis TanamSromelTa samecniero gamokvlevebi fizikis ...

soflis meurneobis safuZvlebi II nawili

1 saqarTvelos saxelmwifo sasoflo sameurneo universiteti zaira tyebuCava, givi caguriSvili cotne samadaSvili, jemal Sengelia, buxuti abaSiZe, elene maRlakeliZe, nunu ...

Tamar gagoSiZe, TinaTin WinWarauli, qeTevan filauri, maia bagrationi

5 Sesavali ganaTlebis xelmisawvdomoba, ganurCevlad unar-SesaZleblobisa, socialuri, politikuri Tu eTnikuri kuTvnilebisa, adamianis fundamenturi uflebaa. dRes ...

bunebrivi resursebi da energetikis ekologiuri aspeqtebi

damxmare saxelmZRvaneloSi ganxilulia bunebrivi resursebis klasifikacia, maTi daxasiaTeba, msoflios da saqarTvelos ZiriTadi bunebrivi resursebis gamoyenebisa da maTi ...

n. xazaraZe, x. TodaZe, m. quTaTelaZe, n. jorjikia - saqarTvelos ...

saqarTvelos teqnikuri universiteti n. xazaraZe, x. TodaZe, m. quTaTelaZe, n. jorjikia saqarTvelos istoria damtkicebulia stu-s saredaqcio-sagamomcemlo