Sputtr.com | Alternative Search Engine

Interakcija

International Conference: Degraded areas & ecoremediation ...

Bitan efekat je interakcija rastvorljivih formi uranijuma sa vodom u zemljištu. Na taj način ulazi u lanac ishrane i ugro ava zdravlje ljudi.

Rezime

Is-taknati se zalo`bite na MKF (Me|una-rodnata klasifikacija na funkcionira-weto, popre~enosta i zdravjeto) deteto so pre~ki vo razvojot da bide staveno vo cen-tarot na vnimanieto, da bide dinami~ki sogledano preku biorazvojniot model vo interakcija so sredinata i da ima pogo-lemi mo`nosti da mu se ...

Nesa čuvanje CP-simetrije

ena interakcija koja ih stvara jaka nuklearna interakcija. S druge strane, vrijeme poluraspada tih objekata jest oko 10 normalnog nuklearnog udarnog presjeka što zna

Kvalitet zivota bolesnika na dijalizi - 10 godina posle

K valitet socijalnih interakcija QSI 3. Opterećenost bubrežnom bolešću BKD 4. Socijalna podrska SS 5. Uloga emocija RE 4 dimenzije HRQOL 4. Zadovoljstvo bolesnika (PS) 1.

INTERAKCIJELIJEKOVA

16.5.2007 12 RAZLIKE*U*PODACI MA*O*INTERAKCIJA MA*LIJEKOVA SKUPINA**C**ATK0 KLASIFIKACIJE 57*generičkih*naziva*registriranih*lijekova 0 3191**moguća*interakcija*ili*56/1*lijek Izvor*podataka*-upute*proizvoñača,* farmakoterapijski*priručnik 0 551*klinički*značajna*interakcija*ili*10/*1* lijek Izvor ...

Marija Uremoviš 1 , Zoran Lukoviš 1 , Dubravko Škorput 1 ...

Sezona pripusta definirana je kao interakcija mjesec/godina s ukupno 192 nivoa. U analiziranom razdoblju vidljiv je trend rasta veliţine legla, osobito od 2000. godine nadalje.

Ključne riječi : interakcija, grupa, interaktivno učenje ...

Rad je objavljen u Beogradu pod naslovom: Suzić, N. (2001). Interakcija kao vid učenja i poučavanja. Obrazovna tehnologija , 3-4, 27-48. Dr Nenad Suzić Filozofski fakultet Banjaluka INTERAKCIJA KAO VID UČENJA I POUČAVANJA REZIME Rad "Interakcija kao vid učenja i poučavanja" predstavlja ...

Klinički značajne interakcije antibiotika i antimikotika sa ...

Kombinovana terapija sa klozapinom je kontraindikovana zbog agranulocitoze kao posledice aditivnog efekta ova dva leka (10). Interakcija sa hipoglikemijskim agensima (derivati sulfonil ureje) je dobro dokumentovana i spada u grupu klinički

Interakcije izmedju lekova

3 * Podela interakcija prema mestu nastanka: * Interakcije in vitro (u injekcionom öpricu ili boci za infuziju) * Interakcije in vivo odigravaju se u organizmu bolesnika i mogu biti: • farmakokinetskei • farmakodinamske.

UTJECAJ TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE NA PRINOS LUBENICA U ...

E. Sefo i sur.: Utjecaj tehnologije proizvodnje na prinos lubenica u jugozapadnoj Hercegovini 19 Grafikon br. 1: Broj plodova po biljci Graph 1 Number of fruits per plant Prosječna masa ploda (kg) Kod ovog svojstva signifikantno djelovanje imaju i pojedini faktori kao i interakcija.