Sputtr.com | Alternative Search Engine

Interesave

Kapitulli I: Situata aktuale pr zhvillimin e arsimit ...

Shërbimi privat është një nga mënyrat e rritjes së ofertës ndaj interesave dhe nevojave t ...

POLITIKA E KONFLIKTIT TË INTERESAVE

6.4.001 Politika e konfliktit të interesit nga: ss në: 18.09. 2008 Faqja 1 nga 2 POLITIKA E KONFLIKTIT TË INTERESAVE Conflicts of Interest Policy Emri _____ Adresa _____ Roli, pozicioni në Albinspekt _____ Name ...

ALBANIAN PATENTS AND TRADEMARKS OFFICE - CONTENTS

drejtave dhe interesave qe rrjedhin nga kjo, ne lidhje me Drejtorinë e Patentave dhe Markave të Shqipërisë si dhe zyra te tjera kompetente te

Manual shpjegues dhe trajnimi mbi parandalimin e

*MANUAL SHPJEGUES & TRAINIMI MBI PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE Manual shpjegues dhe trajnimi mbi parandalimin e konfliktit të interesave Dhjetor 2006 USAID Kontrata me Nr.:

PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESIT NË USHTRIMIN E ...

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Ligji Nr. 02/L-133 PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESIT NË USHTRIMIN E FUNKSIONIT PUBLIK Kuvendi i Kosovës, Në bazë të kreut 9.1.26, pika (a) të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut ...

MANUAL SHPJEGUES DHE TRAJNIMI MBI PARANDALIMIN E KONFLIKTIT ...

MANUAL SHPJEGUES DHE TRAJNIMI MBI PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE NË PUSHTETIN VENDOR-3 - Përgatitur nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive (ILDKP) Në bashkëpunim me Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë ( SH.B.SH )

Albin Kurti nuk e sheh të dobishme Taskë Forcën për lobim ...

akomodimit të interesave e ambi cieve personale të politikanëve”, ka thënë Kurti për Express, të prem ten. Në një bisedë të shkurtër, Kur

manual shpjegues dhe trajnimi zef preci

Manual mbi Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Prokurimet Publike Maj 2009 USAID, Programi i Shtetit Ligjor në Shqipëri Rruga "Ismail Qemali", Nr.32/1, Kati 3 Tel/Faks: +355 4 2 248 724, dalja 107 Tiranë Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive (ILDKP) Rruga ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË K U V E N D I

Propozim i Koalicionit Shqiptar Kundër Korrupsionit (ACAC) Nëntor 2005 1 REPUBLIKA E SHQIPËRISË K U V E N D I P R O J E K T L I GJ Nr._____, datë_____ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9367, DATË 7.4.2005, "PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE NË USHTRIMIN E ...

KUSHTET E PUNËS

... aplikohet norme penaliteti sa ajo e percaktuar ne "Aneks Kushte Pune" qe rishikohet sa here ka ndryshime ne buletinin e interesave.. 2 Zevendesimi i librezes se kursimit. kur libreza eshte plotesuar teresisht pa komision. kur libreza eshte demtuar ose ka humbur 10 Shenim : ...