Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ipovebodes

religia da kavkasiis erTianoba

iSviaTia dedamiwis zurgze kuTxe, sadac imdeni tomi da ena ipovebodes, ramdenic kavkasiaSia Tavmoyrili. es aris, SeiZleba iTqvas,